Langeland Kommune

Dagsordner og Referater

Ældrerådet

Oversigt for år:
2019

Referat

Tirsdag den 06-09-2011
 • 74.
  Spørgetid
  Sagsnr:
  10/18503
  Beslutning i Ældrerådet den 06-09-2011

  Ingen fremmødte.

  Afbud under hele mødet:
  Karl Hansen
  Ulla Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


 • 75.
  Budgetforslag for 2012 samt overslagsårene 2013-2015
  Sagsnr:
  11/8277
  Sagsfremstilling

  Udvalget har senest behandlet budgetforslaget på sit møde den 20.06.2011. Ifølge det materiale, der var udsendt til mødet var situationen følgende (beløb i 1.000 kr.):

   

   

  2012

  2013

  2014

  2015

  Oprindeligt basisbudget

  374.212

  377.788

  377.788

  377.788

  Forskel mellem oprindeligt basisbudget og foreløbigt budgetforslag

  21.398 

  21.398 

  24.973 

  28.548 

  Foreløbigt budgetforslag

  395.610

  399.186

  402.761

  406.336

  På Økonomiudvalgets møde den 01.08.2011 blev der foretaget en gennemgang og drøftelse af fagudvalgenes tilbagemeldinger med henblik på en udmelding af nærmere retningslinjer for budgetrammen for 2012.

  Økonomiudvalget besluttede, at den nærmere udmelding af retningslinjer afventer drøftelserne på budgetseminaret den 22.08.2011.

  Ændringer til udvalgets budgetforslag: Siden udvalgsbehandlingen den 20.06.2011 er der fremkommet yderligere ændringer. Ændringerne vedrører projektkoderne 122, 145 og 164. Der er derfor foretaget en ajourføring af det tidligere udsendte materiale vedrørende ændringer til basisbudgettet. Resultatet er herefter følgende:

   

   

  2012

  2013

  2014

  2015

  Oprindeligt basisbudget

  374.212

  377.788

  377.788

  377.788

  Forskel mellem oprindeligt basisbudget og nyt foreløbigt budgetforslag

  25.607 

  25.607 

  29.182 

  32.757 

  Nyt foreløbigt budgetforslag

  399.819

  403.395

  406.970

  410.545

   

  På anlægssiden indeholder det foreliggende basisbudget en udgift på 15.150.000 kr. Der er ikke p.t. foretaget nogen konkretisering af dette beløb. 

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller:

  • at de foreliggende ændringer til basisbudgettet indarbejdes i budgetforslaget
  • at der sker en drøftelse af budgetsituationen som optakt til budgetseminaret
  • at udvalget overvejer eventuelle forslag til konkretisering af anlægspuljen

   

  Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-08-2011

  Drøftet - der udarbejdes liste over anlægsudgifter i 2012 i forhold til drøftelserne - listen vil ikke være udtømmende p.t.

  Afbud under hele mødet:
  René Larsen

  Beslutning i Handicaprådet den 25-08-2011

  Indstillingen godkendt.

  Afbud under hele mødet:
  Karina Jørgensen og Hans Erik Hansen

  Beslutning i Ældrerådet den 06-09-2011

  Lisa Pihl orienterede om, der skal spares 6 millioner næste år. Når de endelige besparelsesforslag foreligger skal ældrerådet høres. Orienteringen tages til efterretning.

  Afbud under hele mødet:
  Karl Hansen
  Ulla Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


 • 76.
  Halvårsregnskab pr. 30.06.2011
  Sagsnr:
  11/7941
  Sagsfremstilling

  Budget og Regnskab gennemfører to budgetopfølgninger i løbet af året. Formålet med budgetopfølgningerne er at følge økonomien tæt, samt at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsni­veauet i forhold til ændringer i forbrug eller lovgivning.

   

  Herudover skal der fra 2011 udarbejdes dette halvårsregnskab, som omfatter perioden fra 01.01.2011 til 30.06.2011. Dette blev aftalt i forbindelse med Økonomiaftalen for 2011. Halvårsregnskabet skal blandt andet understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne - med henblik på overholdelse af budgetterne og skal indgå i de kommende drøftelser mellem regeringen og KL.

   

  Budget og Regnskab har gennemgået forbruget pr. 30.06.2011 med henblik på, at konkretisere allerede kendte og forventede afvigelser mellem oprindeligt budget 2011 og forventet regnskab 2011.

   

  En del ændringer har effekt for budgetlægningen 2012–2015. Afledte budgetændringer i årene 2012-2015 vil indgå i det materiale, som Budget og Regnskab udarbejder til 1. behandlingen af budget 2012 i september 2011, hvis de ikke allerede er tilrettet i det foreløbige budgetoplæg.

   

  Det samlede resultat af halvårsregnskabet består af en afvigelse vedr. indtægter på 13,2 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret, en stigning i driftsudgifter på 22,2 mio. kr. og i anlægsudgifter på 1,5 mio. kr. Renteudgifterne er 0,1 mio. kr. mindre end budgetteret. Resultatet af det skattefinansierede område forventes derved at udgøre 10,8 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 0,5 mio. kr. De enkelte afvigelser er nærmere gennemgået og beskrevet i afsnit 3.

   

  Serviceudgifterne for 2011 forventes at overskride den udstukne ramme fra KL med 9,7 mio. kr.

  Indstilling

  Direktionen indstiller:

  • at Økonomiudvalget anbefaler, at halvårsregnskabet godkendes
  • at der fortsat er stort fokus på de økonomiske udfordringer med henblik på fortsat budgetdisciplin, så de indgåede budgetter og aftaler kan overholdes
  • at effekten af forventet regnskab indregnes i budget 2012-2015, hvis ændringen forventes af varig karak­ter
  • at eventuelle tillægsbevillinger i 2011 godkendes i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31.08.2011, hvis forudsætningerne fortsat skønnes at være realistiske
  • at konsekvenser og handlingsplan vedr. overskridelse af serviceudgifterne indgår i en drøftelse på bud­getseminaret den 22.08.2011.

   

   

   

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-08-2011

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Jani Hansen er inviteret til at deltage i dette punkt.

  Beslutning i Fælles Med Administration den 23-08-2011

  Jani Hansen orienterede om, at forskellen på oprindeligt budget i forhold til korrigeret budget på Økonomiudvalgets område bl.a. skyldes besparelser vedr. afstemningssteder og annoncering, budgetreduktioner i april på bl.a. indkøb, forpligtende samarbejde og pasløsning. Desuden er Acadre-opgradering udskudt. Herudover er der overførsler fra 2010 til 2011 på kr. 1,3 mio.

   

  I Børne- og Kulturafdelingen og Socialafdelingen forventes en merudgift på grund af personaleændringer, herunder oprettelse af fleksjobs, der ikke har været tilpasset i budgettet. I Børne- og Kulturafdelingen drejer det sig om kr. 525.000 og i Socialafdelingen om kr. 600.000.

   

  Merudgift på forpligtende samarbejde på beskæftigelsesområdet vedr. efterregulering for 2010 på kr. 400.000. Herudover tilbagekalder Svendborg Kommune kr. 2,7 mio. vedr. 2007.

   

  Overførsel til konto 6 vedr. central andel af ledelse og administration resulterer i en indtægt på kr. 1 mio.

   

  KMD: Merudgift på kr. 1,1 mio.

   

  Besparelse på revision på kr. 100.000 samt kr. 200.000 på lægeerklæringer.

   

  Stigningen i driftsudgifterne for det samlede halvårsregnskab skyldes særligt merudgifter til vejafvanding, forøgede udgifter som følge af vinteren samt overførsler på kr. 2,2 mio. Herudover påvirkes udgifterne af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet, hvor kompensationen fremover sker på konto 7.

   

  Regneark vedr. lønudgifter udsendes.

   

  Afbud under hele mødet:

  Trine Simonsen (som suppleant deltog Bente Littau)

  Beslutning i Ældrerådet den 06-09-2011

  Lisa Pihl orienterede om budgettet. Tages til efterretning.

  Afbud under hele mødet:
  Karl Hansen
  Ulla Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


 • 77.
  Friplejehjem
  Sagsnr:
  11/8326
  Sagsfremstilling

  Formanden for Sundhedsudvalget har modtaget skrivelse af 18/5 2011, hvori en arbejdsgruppe på tre personer beskriver, at de arbejder hen imod etablering af et privat plejehjem under friplejeboligloven, samt ældreboliger. Tanken er at etablere en form for ældrekollektiv, hvor der er et samarbejde med plejehjemmet.

   

  De ønsker ikke driftsoverenskomst med kommunen.

   

  Projektet karakteriseres ved at

  • der tages afsæt i værdier med respekt for den enkelte, men samtidig med vægt på fællesskabet,
  • der skal være mulighed for fælles faciliteter, ældreboliger og plejehjem imellem, f.eks. fysioterapi, fælles aktiviteter osv.
  • mulighed for at ældre kan indtage dagens måltider på plejehjemmet/i de fælles lokaler.
  • Nulenergibyggeri.

   

  De forventer, at et plejehjem vil kunne tiltrække borgere fra andre kommuner, og at det vil bidrage positivt i kommunen i form af nye arbejdspladser.

   

  Størrelsesmæssigt forestiller de et plejehjem med ca. 24 – 28 beboere og et tilsvarende antal ældreboliger.

   

  Inden de søger om kvote i h.t. friplejeboligloven, ønsker de en tilkendegivelse af, hvorvidt Sundhedsudvalget/Kommunalbestyrelsen vil bakke op om et sådant initiativ, og i bekræftende fald få afdækket geografiske placeringer der kan godkendes. Umiddelbart kunne de tænke sig en placering i forbindelse med et kommende sundhedshus ved Rudkøbing gamle skole.

   

  De vil gerne uddybe projektet.

   

  Umiddelbart ser det ikke ud til at kommunen mangler plejehjemspladser, ligesom der efterhånden er flere ledige ældreboliger i kommunen, jf. ventelisteopgørelsen til plejeboliger og ældreboliger.

   

  Der vedlægges udskrift af ”Vejledning om botilbud m.v. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven punkterne 204 til 212, som giver en kort beskrivelse af friplejeboligloven.

   

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller:

  • at udvalget drøfter initiativet i forhold til de udfordringer, der er på ældreområdet, og herunder om udvalget ønsker projektet yderligere uddybet.

   

  Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-06-2011

  Sagen blev udsat til næste møde. Initiativtagerne inviteres til at deltage i dette møde for nærmere at redgøre for deres planer.

  Det er udvalgets opfattelse, at udbuddet af plejehjemspladser er tilstrækkeligt på nuværende tidspunkt.

  Afbud under hele mødet:
  Karina Jørgensen

  Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-08-2011

  Udvalget fastholder tidligere beslutning.

  Afbud under hele mødet:
  René Larsen

  Beslutning i Ældrerådet den 06-09-2011

  Ældrerådet tilsluttede sig sundhedsudvalgets beslutning.

  Afbud under hele mødet:
  Karl Hansen


 • 78.
  Orientering om status på sundhedshuset
  Sagsnr:
  10/14994
  Sagsfremstilling

  Ældrerådet ønsker at høre om sundhedshuset.

   

  Lisa Pihl vil orientere om nuværende status på sundhedshuset.

   

  Beslutning i Ældrerådet den 06-09-2011

  Lisa orienterede om nuværende status. Styregruppen orienterer løbende til politisk behandling. Tages til efterretning.

  Afbud under hele mødet:
  Karl Hansen


 • 79.
  Regnskab for 2010, samt budget for 2012 vedrørende de af kommunens ældre- og handicapinstitutioner, som er finansieret efter reglerne for almene boliger
  Sagsnr:
  11/6818
  Sagsfremstilling

  Boligselskabet Langeland, som kommunen har en administrationsaftale med, har fremsendt regnskaberne for 2010 og forslag til budgetterne for 2012, samt revisionsprotokollat vedrørende følgende boliger/institutioner:

  • Lindelse Plejecenter
  • Humble Plejecenter
  • Bagenkop Brugercenter
  • Tullebølle Centret
  • Skrøbelev Centret (Hjørnet)
  • Stigtebo

  Regnskab

  Ifølge regnskaberne er der følgende driftsoverskud/underskud på ejendommene:

  Lindelse Plejecenter et overskud på

  38.545 kr.

  Humble Plejecenter et underskud på

  -13.698 kr.

  Bagenkop Brugercenter et overskud på

  6.894 kr.

  Tullebøllecentret et underskud på

  -14.179 kr.

  Skrøbelevcentret (Hjørnet) et overskud på

  26.188 kr.

  Stigtebo et overskud på

  40.012 kr.

  Overskuddene er ekstraordinært henlagt til reparation og vedligeholdelse, under henvisning til de udarbejde vedligeholdelsesplaner for boligerne, og for institutionerne med underskud er underskuddet indregnet i budgettet for 2012 til udligning.

   

  Det fremgår ligeledes, at der på alle institutioner er henlagt nødvendige midler til fremtidige reparationer og vedligeholdelser.

   

  Budget 2012

  På baggrund af regnskaberne for 2010, og forventninger til udviklingen i 2011, har boligselskabet udarbejdet budgetterne for 2012, hvilket betyder at der vil ske mindre huslejestigninger på alle institutioner:

  De væsentligste årsager til stigning er, at renteindtægter fra diverse konti er reduceret, jf den lave rente.

   

  2010-2011

  2011-2012

  Lindelse Plejecenter

  +5,24%

  1,00%

  Humble Plejecenter

  +7,20%

  2,27%

  Bagenkop Brugercenter

  +5,26%

  1,08%

  Tullebølle Centret

  +5,46%

  2,25%

  Skrøbelev Centret

  +4,30%

  3,72%

  Stigtebo

  +4,47%

  2,96%

   

  Revision

  Regnskaberne er revideret af Revisionsinstituttet, Magnoliavej 12 B, Odense.

  Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betydning for årsregnskaberne eller vedrørende forvaltningen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller:

  • at udvalget fremsender regnskab 2010 og budget 2012 til kommunalbestyrelsen med anbefaling af, at regnskaberne og budgetterne godkendes.

   

  Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-05-2011

  Sagen går direkte i Kommunalbestyrelsen.

  Afbud under hele mødet:
  René Larsen

  Beslutning i Ældrerådet den 09-06-2011

  Tages med på næste møde, hvor Søren Christensen inviteres.

  Afbud under hele mødet:
  Ulla Christensen

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-06-2011

  Indstillingen blev godkendt.

  Afbud under hele mødet:
  Knud Gether
  Lisa Pihl Jensen, stedfortræder Henning Pil deltog
  Helle Hansen, stedfortræder Winni Jørgensen deltog
  Birgitte Braband

  Supplerende sagsfremstilling

  Søren Christensen kommer og orienterer Ældrerådet.

  Beslutning i Ældrerådet den 06-09-2011

  Søren Christensen orienterede om regnskabet 2010. Tages til efterretning.

  Afbud under hele mødet:
  Karl Hansen
  Bente Arnsted deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


 • 80.
  Skitseforslag til passage mellem Sidsels Bagers Gade og Rolighedsvej
  Sagsnr:
  11/2603
  Sagsfremstilling

  På grundlag af beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14. marts 2011 fremlægges ideoplæg til løsning af trafik og parkeringsproblematikken i arealerne fra Sidsels Bagers Gade hen over Grønnegården, Ahlefeldtsgade, arealerne ved Netto / SuperBrugsen og Biblioteksgården frem til Rolighedsvej.

   

  Ideoplægget går ud på at adskille den gående og kørende trafik, og gøre det mere synligt hvordan arealerne fordeler sig. Samtidigt arbejdes der med at åbne op ved f.eks. plankeværket ind til byens museum, så det bliver muligt at se og forstå nogle af de værdier som ”gemmer sig lidt”. Pladserne udformes og danner et byrum med beplantning, så parkeringsdelen fremstår planlagt.

   

  Der arbejdes med de mange passager op til gågaden, så de gøres mere indbydende at færdes på.

   

  Af forslaget fremgår det, at ideoplægget skal bearbejdes, så det kan implementeres.

    

  Arealerne er en blanding af offentlige og privatejede arealer.

    

  Gennemførelse af ideoplægget kan opdeles i flere etaper og tilpasses de økonomiske muligheder.

   

  Den samlede anlægssum anslås at ligge mellem 5,4 til 8 mio. kr.

   

  Ved fortsættelse af projektet foreslår administrationen, at ideoplægget bearbejdes yderligere, så oplægget passer til den aktuelle situationen ved den gamle motorfabrik. Desuden er der behov for en forelæggelse for de berørte lodsejere, så det bliver muligt at finde ud af, om der er opbakning til projektet.

   

  Administrationen mener, at der er behov for belysning af trafikmønsteret, forslag til fordeling af økonomien samt belysning af afledte konsekvenser ved projektets gennemførelse.

   

  Arbejdet forventes at koste mellem kr. 65.000 og kr. 85.000 alt efter drøftelserne ved lodsejermødet.

   

  Økonomi

  Finasiering af ekstern konsulent på kr. 85.000,- kan ikke ske inden for eksisterende budgetramme. 

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at sagen fremsendes til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse med følgende anbefaling:

  • at ekstern rådgiver bearbejder og konkretiserer skitseprojektet og præsenterer skitseforslaget på et lodsejermøde.
  • at ekstern rådgiver på det grundlag tilpasser skitseprojektet og giver et bud på et anlægsbudget med henblik på politisk behandling.
  • at der til ovennævnte fase ansøges om en bevilling på kr. 85.000,- til rådgiverydelser.

   

  Beslutning i Bymiljøudvalget den 09-06-2011

  Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med projektet.

  Beslutning i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø den 20-06-2011

  Anbefales.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-08-2011

  Indstillingen anbefales, idet konsulentudgiften afholdes af den centrale rådgivningspulje på konto 6.

  Der skal til Kommunalbestyrelsesmødet udarbejdes et notat, der præciserer konsekvenserne i forhold til antallet af parkeringspladser.

   

  Knud Gether deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 08-08-2011

  Kommunalbestyrelsen besluttede at sende sagen til fornyet behandling i Udvalget for Teknik, Trafik og Miljø.

   

  Afbud under hele mødet:
  Knud Gether, stedfortræder Helle Kroman deltog.

  Supplerende sagsfremstilling

  John Kjær vil orientere Ældrerådet om det ændrede forløb fra Bystrædet til Rolighedsvej.

  Beslutning i Ældrerådet den 06-09-2011

  John Kjær orienterede om projektet. Ældrerådet anbefalede at teknisk udvalg arbejder videre med projektet. Ældrerådet er positiv over for projektet.

  Afbud under hele mødet:
  Karl Hansen
  Bente Arnsted deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


 • 81.
  Nyt vinterregulativ Langeland Kommune af august 2011
  Sagsnr:
  11/10605
  Sagsfremstilling

  Infrastruktur har udarbejdet et nyt regulativ for Langeland Kommune omkring vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Regulativet er vedlagt som bilag 1.

   

  Der er taget udgangspunkt i den eksisterende udførelse af vintervedligeholdelse, der er tilpasset og indført i en standard paradigme. Den eksisterende vinterberedskabsplan er vedlagt som bilag 2, hvor sider med kontaktoplysninger ikke er vedlagt.

   

  Som standard er vejnettet opdelt i 5 vejklasser, hvor der i Langeland Kommune er tildelt vejene kl.1 til 4. Oversigtskort med tildelingen af vejklasse fremgår af bilag A i regulativet.

   

  Politiets trafiksektion, Handicaprådet og Ældrerådet får sideløbende med dagsordenspunktet i TTM tildelt et eksemplar til kommentarer.

   

  Vinterregulativet vil blive lagt op igen til endelig godkendelse i TTM og KMB efter eventuelle kommentarer til dette første oplæg.

   

  Økonomi
  • Niveauet skønnes at svare til de tidligere års vedligehold.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller:

  • til godkendelse af vintervedligeholdelsesplan af august 2011 med ikrafttræden pr. 1. november 2011.

   

  Beslutning i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø den 15-08-2011

  Godkendt.

  Beslutning i Handicaprådet den 25-08-2011

  Til efterretning.

  Afbud under hele mødet:
  Karina Jørgensen og Hans Erik Hansen

  Supplerende sagsfremstilling

  John Kjær vil orientere Ældrerådet.

  Beslutning i Ældrerådet den 06-09-2011

  John Kjær orienterede. Tages til efterretning.

  Afbud under hele mødet:
  Karl Hansen
  Bente Arnsted deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


 • 82.
  Ældres tilskudsmuligheder vedrørende plejebolig og tandpleje
  Sagsnr:
  11/11537
  Sagsfremstilling

  Ældrerådet ønsker at borgerservice orienterer om reglerne vedrørende ældres muligheder for tilskud til:

  • indskud til plejebolig
  • tandpleje

  Borgerservice vil orientere om gældende regler.

   

  Indstilling

  At orienteringen tages til efterretning

   

  Beslutning i Ældrerådet den 06-09-2011

  Jan Petersen orienterede om tilskud til indskud og Denise Jensen orienterede om tilskud til tandpleje. Tages til efterretning.

  Afbud under hele mødet:
  Karl Hansen
  Kaj Kromann deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
  Bente Arnsted deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


 • 83.
  Meddelelser fra formanden
  Sagsnr:
  10/18501
  Beslutning i Ældrerådet den 06-09-2011

  Temadagen den 5. oktober afmeldes, hvis der ikke kommer flere tilmeldinger.

  Afbud under hele mødet:
  Karl Hansen
  Kaj Kromann deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
  Bente Arnsted deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


 • 84.
  Meddelelser fra Ældreafdelingen
  Sagsnr:
  10/18500
  Sagsfremstilling

  Udviklingen i antal borgere, der er tilmeldt hjælp til personlig pleje og praktisk bistand samt ændringer i visiterede timer pr uge.

   

  Beslutning i Ældrerådet den 06-09-2011

  Til efterretning.

  Afbud under hele mødet:
  Karl Hansen
  Kaj Kromann deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
  Bente Arnsted deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


 • 85.
  Madgruppen
  Sagsnr:
  11/11530
  Sagsfremstilling

  Hvem er med i madgruppen og hvad sker der i madgruppen?

   

  Beslutning i Ældrerådet den 06-09-2011

  Der mangler 2 medlemmer fra plejecentrene. De daglige ledere forhøres om eventuelle deltagere til gruppen. Der er møde i madgruppen den 28. september.

  Afbud under hele mødet:
  Karl Hansen
  Kaj Kromann deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
  Bente Arnsted deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


   


 • 86.
  Etablering af nye lokaler til Humble Hjemmepleje og omklædningsfaciliteter på Humble Plejecenter.
  Sagsnr:
  11/10879
  Sagsfremstilling

  Fra ældreafdelingen ønskes etablering af gruppelokale og kontor til hjemmeplejegruppen i Humble i den tidligere biblioteksbygning og lettere renovering af de nuværende lokaler på plejecentrets 1. sal til velegnede personaleomklædningsfaciliteter

   

  Begrundelserne for ønsket er:

  • at det nuværende gruppelokale er småt i forhold til gruppens størrelse.
  • at gruppens tilstedeværelse på plejecentret giver en vis uro, der kan være uhensigtsmæssigt i forhold til demensplejen
  • at de nuværende omklædningsfaciliteter er trange og ikke lever op til kendte krav, f.eks. om særskilt omklædningsrum for mandlige medarbejdere.

   

  I samarbejde med Infrastruktur er der lavet et overslag over forventede udgifter.

   

  Bemærkninger til overslaget

  • der etableres niveaufri adgang
  • der etableres nyt handicaptoilet
  • der etableres nyt varmeanlæg
  • elinstallation fornyes
  • der etableres nyt akustikloft i ca. halvdelen af bygningen
  • der lægges nyt gulv i ca. halvdelen af bygningen
  • alle lokaler males

   

  Bemærkninger til renovering af kontorer

  • tæpper fjernes og der lægges linoleum
  • ændringer i baderum

   

  Desuden er det også efterspurgt, at P-pladsen asfalteres. Den er i dag belagt med løse sten, hvilket især om vinteren er problemfyldt, da det er i væsentlig grad besværliggør snerydning. Det kræver en grundig analyse af underlagets beskaffenhed at vurdere udgiften til dette. Fra Ældreafdelingen vil der blive taget kontakt til boligselskabet for yderligere udredning af dette.

   

  Økonomi

  Istandsættelse af biblioteksbygning

  Ca. 504.000 kr.

  Renovering og etablering af omklædningsfaciliteter 1. sal

  Ca.  92.000 kr.

   

  Ældreafdelingen finansierer selv inventar og nødvendig maling på 1.salen.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller:

  • at der etableres nye lokaler til Humble Hjemmepleje og omklædningsfaciliteter på Humble Plejecenter
  • at sagen fremsendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen med henblik på, at ombygningen finansieres som en anlægsbevilling

   

  Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-08-2011

  Indstillingen godkendt.

  Afbud under hele mødet:
  René Larsen

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-09-2011

  Godkendt.

  Beslutning i Ældrerådet den 06-09-2011

  Lisa orienterede om status. Ældrerådet anbefalede, at etableringen af de nye lokaler sættes i gang.

  Afbud under hele mødet:
  Karl Hansen

  Bilag


 • 87.
  Budget for Ældrerådet
  Sagsnr:
  11/2737
  Beslutning i Ældrerådet den 06-09-2011

  Udsættes til næste møde.

  Afbud under hele mødet:
  Karl Hansen
  Bente Arnsted deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

   


 • 88.
  Eventuelt
  Sagsnr:
  10/18504
  Beslutning i Ældrerådet den 06-09-2011

  Ingen bemærkninger.

  Afbud under hele mødet:
  Karl Hansen
  Bente Arnsted deltog ikke i behandlingen af dette punkt.