Langeland Kommune

Dagsordner og Referater

Kommunalbestyrelsen

Oversigt for år:
2019

Referat

Mandag den 10-09-2012
 • 156.
  Kystsikringsprojekt ved Hou Nordstrand.
  Sagsnr:
  12/9723
  Sagsfremstilling

  Igennem en lang årrække har der været arbejdet med forskellige muligheder for at få forbedret kystsikringen for sommerhusområderne ved Hou Nordstrand. Specielt de sommerhuse, som tilhører grundejerforeningen Houborglund, har et stort ønske om at få udbygget den nuværende sikring.

   

  Kystsikring er en kompleks sag, idet der ofte er forskellige holdninger til både behov, placering og betaling af et anlæg.

   

  At der er et behov for sikring blev meget synligt i 2006, hvor store dele af området blev oversvømmet ved en stormflod. Efterfølgende er diget udbygget og forbedret imod syd, hvor størstedelen af vandet løb ind, men der er stadig et aktuelt behov for yderligere sikring mod nord. Hou Digelag fremsendte allerede i 2007 et forslag til en løsning af dette. I 2009 blev der ansøgt om et alternativt projekt syd for Gustav Petersenvej, delvist bestående af en spunsvæg. Dette forslag blev af Langeland Kommune sendt til udtalelse hos Kystdirektoratet, som meddelte, at de ikke kunne støtte det ønskede projekt.

   

  Herefter påtog Langeland Kommune sig at udrede sagen og undersøge forskellige løsningsmuligheder. Desuden er der blevet nedsat et kystudvalg, med et indledende møde i foråret 2011. På dette møde blev det tydeligt, at det bliver meget svært at opnå enighed imellem beboerne i området. Der er mange forskellige opfattelser af, om der er behov for kystsikring samt forskellige forslag til løsninger.

   

  I efteråret 2011 blev der afholdt temadag i Houborglejren, hvor 243 hustande var indbudt. Her blev der blandt andet fremvist eksempler på højde og bredden af et kystnært dige på Nordstranden. Notat fra temadagen er vedhæftet.

   

  Indsat kort viser Kystdirektoratets forslag til placering af et kystnært dige, som vil sikre alle i området. Den indtegnede forlængelse af eksisterende dige er på ca. 200 meter, otte grunde vil blive direkte påvirket af projektet.

   

  Senest er der i foråret 2012 gennemført en høring blandt lodsejerne i området, om deres holdning til et kystnært dige, som fremvist på temadagen med udstrækning som angivet på kortet. Det fremsendte høringsbrev samt resultatet af høringen er vedlagt som bilag. Høringen er ikke gennemført som et tilsagn om medvirken til kystsikringsprojektet, men som en tilkendegivelse af holdning til projektet.

   

  Fordelingen af ja og nej hos lodsejere, som drager direkte nytte af diget henholdsvis 54 (ja) og 25 (nej), under forudsætning af, at alle medlemmer af Hou Digelag, medtælles som ja. Der er 7 medlemmer, som har sagt nej, men digelaget har fra 2007 en ekstraordinær generalforsamlingsbeslutning om, at de ønsker kystsikringen.

   

  Størstedelen af lodsejener nord for Gustav Petersensvej ønsker ikke kystsikring, men der er tre matrikler, som har sagt ja, og de ligger alle tre placeret hvor der ifølge Kystdirektoratet er risiko for oversvømmelse.

   

  Det alternative forslag om kystsikring syd for Gustav Petersensvej har derfor, udover at arealet er fredet og omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, også den ulempe, at det ikke vil sikre alle, som ønsker kystsikring.

   

  Kommunalbestyrelsen har, jf. bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse (LBK nr. 267 af 11/03/2009), hjemmel til at træffe beslutning om at fremme et kystsikringsprojekt samt at beslutte, at alle omkostninger i forbindelse med projektgennemførelsen skal betales af dem, som drager nytte af diget.

   

  Det er hensigtsmæssigt af både resurse- og kompetencemæssige årsager at overlade opgaveløsningen af den videre sagsgang til en privat konsulent efter gældende SKI aftale. Dette sker på de pågældende lodsejeres regning efter gældende regler herfor.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller

   

  • at der i henhold til Kapitel 1 a, i Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse, træffes beslutning om at iværksætte indledende undersøgelser for et kystsikringsprojekt med et dige ved Hou Nordstrand som anbefalet af Kystdirektoratet
  • at alle udgifter ved projektgennemførelsen, herunder sagsbehandling, forundersøgelse, projektering og etablering skal finansieres af dem, som opnår beskyttelse ved etablering eller i øvrigt drager nytte af diget.
  • at den videre sagsbehandling i forbindelse med projektgennemførsel overlades til privat konsulent efter gældende SKI aftale.

   

   

  Beslutning i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø den 21-08-2012

  Anbefales.

  Afbud under hele mødet:
  Børge Gotfredsen

   

   

  Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2012

  Indstillingen anbefales.

   

  Afbud under hele mødet:

  Lisa Pihl Jensen

   

   

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-09-2012

  Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

  Afbud under hele mødet:
  Lisa Pihl Jensen, stedfortræder Henning Pil deltog