Langeland Kommune

Kommissorium for det Grønne Råd i Langeland Kommune

Det grønne råd i Langeland Kommune skal være et forum for dialog og samarbejde mellem borgere, interessegrupper og politikere og administration om spørgsmål vedrørende natur, miljø og planlægning i det åbne land. Rådet opbygges og anvendes som et rådgivende organ, der kan inddrages i kommunens arbejde inden for natur, miljø og fysisk planlægning.

Det grønne råd skal danne ramme for en positiv dialog og sikre organisationerne medejerskab til kommunens natur- og miljøpolitik.

Emner, der kan behandles af det grønne råd:

 • Naturforvaltning
 • Naturpleje
 • Naturgenopretning
 • Input til idéfase og handleplaner for vandplan og naturplan
 • Grønne partnerskaber
 • Agenda 21 arbejde
 • Den nye kommuneplan og planlægning i det åbne land
 • Pleje af § 3 områder
 • Skovrejsning
 • Formidling og adgang til naturen
 • Friluftsliv

Herudover kan rådet beskæftige sig med andre emner vedrørende administration af naturbeskyttelsesloven og andre emner der berører benyttelse og beskyttelse i det åbne land.

Det grønne råd har ingen beslutningskompetence, men rådets medlemmer har krav på at få deres udtalelser ført til referat.

Sidst opdateret: 19. april 2013