Langeland Kommune

Forretningsorden for det grønne råd i Langeland Kommune


1. Formål

Rådet skal være et rådgivende organ for kommunen og skal hovedsagelig beskæftige sig med emner inden for natur, miljø, friluftsliv, turisme og planlægning i det åbne land.

Rådet er et forum, som kan anvendes til dialog og debat om beskyttelsen, benyttelsen og udviklingen af kommunens natur og miljø.

Rådets anbefalinger indgår i kommunens beslutningsgrundlag.

 

2. Sammensætning og kompetence

Det grønne råd nedsættes af Langeland Kommune, og sammensættes med repræsentanter fra lokale organisationer, repræsentanter fra kommunalbestyrelse samt administration.

Posten som formand er sammenfaldende med tilsvarende post i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø.

Det grønne råd består af:

 • To medlemmer fra Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø

én repræsentant fra hver af følgende organisationer:

 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Friluftsrådet
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Landbrugsorganisationen
 • Dansk Skovforening
 • Danmarks Jægerforbund
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Langelands museum
 • Langelands turistforening
 • En repræsentant fra Svendborg Kommune

De enkelte interessegrupper udpeger en repræsentant og en suppleant i overensstemmelse med gruppens love og regler.

Medlemmernes valgperiode følger valgperioden for kommunale råd. Genvalg kan finde sted. Hvis forbindelsen til den interessegruppe som medlemmet repræsenterer, bliver afbrudt, kan medlemmet fortsætte i rådet, hvis interessegruppen accepterer dette.

Rådet tildeles ingen beslutningskompetence, men medlemmerne har krav på at få deres meningstilkendegivelser ført til referat.

Formanden kan, efter aftale med rådet, nedsætte arbejdsgrupper om særlige emner.

 

3. Møder

Rådet holder normalt 4 møder om året. Formanden kan indkalde til ekstra møde efter behov.

Hvis mindst 5 medlemmer fremsætter forslag herom, skal der indkaldes til møde i rådet.

Møderne indkaldes af sekretariatet med 14 dages varsel, sammen med mødeindkaldelsen fremsendes dagsorden.

På årets sidste møde fastlægges mødetidspunkt for det følgende år. Mødetidspunktet bør respektere frivilligheden i rådsarbejdet.

Møderne skal følge en dagsorden med mindst følgende punkter:

 • Godkendelse af dagsorden
 • Opfølgning af referat fra sidste møde
 • Meddelelser
 • Behandling af dagsordenpunkter
 • Eventuelt

 

Punkter til dagsordenen sendes til sekretariatet senest tre uger før mødet.

 

4. Sekretariat

Afdelingen for Infrastruktur yder sekretariatsbistand.

 

5. Referat

Der skrives referat fra møderne. Sekretariatet sørger for udsendelse af dagsordener og referater til medlemmerne. Referater skal foreligge senest 14 dage efter mødet. Referatet udsendes til rådsmedlemmer og lægges på kommunens hjemmeside.

Sidst opdateret: 19. april 2013