Langeland Kommune

Dagsordner og Referater

Kommunalbestyrelsen

Oversigt for år:
2019

Referat

Torsdag den 08-10-2015
 • 201.
  2. behandling af budgetforslag for 2016 samt overslagsårene 2017 - 2019
  Sagsnr:
  15/4
  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen 1. behandlede budgetforslaget for 2016 samt overslagsårene på mødet den 14.09.2015. På det tidspunkt var status følgende:

  Beløb i mio. kr.

  2016

  2017

  2018

  2019

  Indtægter i alt

  -932,5

  -938,2

  -937,6

  -937,0

  Driftsudgifter:

  Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø

  45,4

  44,7

  44,0

  43,5

  Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget

  235,2

  226,1

  216,4

  205,4

  Sundhedsudvalget

  400,8

  396,1

  390,6

  385,2

  Økonomiudvalget

  94,3

  92,1

  88,7

  85,9

  Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget

  143,6

  146,4

  149,2

  152,1

  I alt

  919,2

  905,4

  889,0

  872,1

  Renter mv.

  7,1

  7,7

  7,2

  7,3

  Resultat af ordinær drift

  -6,2

  -25,1

  -41,4

  -57,6

  Anlægsudgifter

  36,4

  24,1

  14,7

  14,7

  Afdrag på lån

  13,6

  14,0

  14,4

  14,9

  Låneoptagelse

  -4,0

  0,0

  0,0

  0,0

  Pris- og lønfremskrivning - overslagsårene

  0

  17,4

  33,6

  49,4

  Øvrige finansforskydninger

  1,1

  1,1

  1,1

  1,1

  Likviditetsforbrug (plus = underskud)

  40,9

  31,5

  22,5

  22,4

   

  *Negativt fortegn betyder et overskud, mens et positivt fortegn betyder et underskud.

    Afrundingsdifferencer kan forekomme. 

   

  Administrative, tekniske ændringer siden 1. behandlingen: 

   

  1. Supplerende statstilskud 2016
   KL har opdateret Skatte- og Tilskudsmodellen med nye skøn for skattegrundlaget og skøn for den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet som følge af aftalen om regionernes økonomi for 2016. Dette løft udgør ca. 0,9 mia. og medfører et øget bloktilskud til kommunerne. Langeland Kommunes andel udgør 2,256 mio. kr. i 2016.
   Ændringen vedrører finansieringssiden.
  2. Beskæftigelsestilskud 2015
   Den endelige efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 finder sted i 2016 og afhænger af flere faktorer herunder også udviklingen på landsplan, hvorfor skønnet er præget af en vis usikkerhed. Med udgangspunkt i forventet regnskab 2015, indregnes en forventet tilbagebetaling i 2016 på 3,0 mio. kr., men der kan blive tale om væsentlige afvigelser herfra.
   Ændringen vedrører finansieringssiden.
  3. Beskæftigelsestilskud 2016
   Beskæftigelsestilskud for 2016 udgør 27,1 mio. kr. Dette er væsentlig højere end
   de forventede udgifter på udgiftssiden. Denne forventede midtvejsregulering er der taget højde for i den indarbejdede blok på 18,7 mio. kr. Reguleringen på 3,0 mio. kr. omplaceres til finansieringssiden. 
  4. Jordforsyning – Byudvikling m.v.
   Dette område forhøjes med 60.000 kr. til vedligehold af fællesarealerne i Ørstedbyen. Opgaven overgår til den fremtidige grundejerforening, når denne etableres, forventeligt i 2016, og finansieres herefter via kontingent til grundejerforeningen. Kommunens kontingent til grundejerforeningen nedtrappes derefter i takt med salget af byggegrunde.

   Samtidig er der et behov for at forhøje budgettet med 60.000 kr. til omkostninger til bl.a. landmåleropgaver og tinglysninger i forbindelse med korrektion af tidligere fejlbehæftede udmatrikuleringer m.m.
   Ændringen vedrører driftssiden.
  1. Velfærdsteknologi
   Der er afsat en pulje i 2016, som skal understøtte velfærdteknologiske tiltag, der giver kvalitet i opgaveløsningen samtidig med, at arbejdsgange effektiviseres. Herudover er forudsætningen, at der skabes løsninger på nye udfordringer og opgaver primært inden for områderne Ældre, sundhed, handicap og psykiatri.

   Puljen kan bruges til indkøb og andre engangsudgifter i forbindelse med implementering af ny teknologi.

   Sundhedsudvalget kan godkende finansiering fra puljen på baggrund af en sagsfremstilling, der beskriver den foreslåede teknologis formål, etableringsomkostninger og beregnet forventet effektiviseringspotentiale.

   Beløbet udgør 2,0 mio. kr. og flyttes fra anlæg til drift, da der ikke er tale om en egentlig anlægsudgift, men mere en investeringsstrategi som mere har karakter af drift end anlæg jf. ovenstående.
  2. Overhead – asylområdet
   På baggrund af asylområdets forventede aktivitetsniveau skønnes administrationsgebyret (overhead) at give en øget indtægt på 0,5 mio. kr. i
   2016 - 2019.
   Ændringen vedrører driftssiden.

  Efter at der er taget hensyn til ovennævnte punkter 1 – 6, bliver hovedresultatet følgende:

  Beløb i mio. kr.

  2016

  2017

  2018

  2019

  Indtægter i alt

  -928,8

  -935,2

  -934,6

  -934,0

  Driftsudgifter:

  Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø

  45,5

  44,8

  44,1

  43,6

  Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget

  235,2

  226,1

  216,4

  205,4

  Sundhedsudvalget

  402,8

  396,1

  390,6

  385,2

  Økonomiudvalget

  93,8

  91,6

  88,3

  85,4

  Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget

  140,6

  143,4

  146,2

  149,1

  I alt

  917,9

  902,0

  885,6

  868,7

  Renter mv.

  7,1

  7,7

  7,2

  7,3

  Resultat af ordinær drift

  -3,8

  -25,5

  -41,8

  -58,0

  Anlægsudgifter

  34,4

  24,1

  14,7

  14,7

  Afdrag på lån

  13,6

  14,0

  14,4

  14,9

  Låneoptagelse

  -4,0

  0,0

  0,0

  0,0

  Pris- og lønfremskrivning - overslagsårene

  0

  17,4

  33,6

  49,4

  Øvrige finansforskydninger

  1,1

  1,1

  1,1

  1,1

  Likviditetsforbrug (plus = underskud)

  41,3

  31,1

  22,0

  22,1

  * Negativt fortegn betyder et overskud, mens et positivt fortegn betyder et underskud.

          Afrundingsdifferencer kan forekomme. 

   

  Ovennævnte budgetforslag indeholder serviceudgifter på 629,1 mio. kr. Servicerammen, som KL har udmeldt er således overholdt.

   

  Der blev i forbindelse med budgetlovens vedtagelse også indført et balancekrav i kommunerne, som betyder, at der i budgetåret og overslagsårene skal være overskud på den løbende drift. Det betyder konkret, at samtlige driftsudgifter samt ­renteudgifter (netto) skal kunne finansieres af kommunens indtægter fra skatter, tilskud, udligning m.v.

   

  Langeland Kommune overholder ud fra nuværende forudsætninger dette balancekrav i budget 2016 samt overslagsårene. I 2016 udgør det ordinære driftsresultat 3,8 mio. kr.

  Politiske ændringsforslag:

   

  Fristen for ændringsforslag til budgettet var fastsat til mandag, den 28.09.2015,
  kl. 12.00.

   

  Ved fristens udløb var der indkommet følgende ændringsforslag:

   

  Venstre har indsendt følgende ændringsforslag:

   

  Drift:

  2016

  2017

  2018

  2019

  Venstres gruppe ønsker at afsætte kr. 500.000 til markedsføring af Langeland inden for bosætning, erhverv og turisme.

   

   

   

   

   

   

   

   

  500

   

   

   

   

   

   

   

  500

   

   

   

   

   

   

   

  500

   

   

   

   

   

   

   

  500

  Finansiering:

  2016

  2017

  2018

  2019

  Finansieringen findes ved øget overhead på asylområdet.
  (Adm. ændrings-forslag)

   

   

   

   

  -500

   

   

   

  -500

   

   

   

  -500

   

   

   

  -500

   

  Enhedslisten har indsendt følgende ændringsforslag:


  Hermed fremsender Enhedslistens kommunalbestyrelsesmedlemmer nedenstående forslag til

  Budget 2016, - version 1.2 :

  1. Et nord-sydgående stiforløb for cyklister og vandrende koblet sammen med et internet fiberkabelnet,

  - som en forlængelse af det nu anlagte fra Tullebølle til Ørstedsskolen, der er blevet anlagt med tilskud fra statens trafikpulje.

  En centralt placeret ”grundstamme” for den fysiske og elektroniske trafik, der løbende kan udbygges til siderne med mangfoldige ”tilslutningsgrene”, bl.a. som en forlængelse af Øhavsstien.

  Et sådant stiforløb koster ca. 1 mill. kr. pr. kilometer, og man skal over 8 år, - to kommunalbestyrelsesperioder,

  anlægge 8 km. om året med 50 % statstilskud, og til fibenetforbindelsen få tilskud fra dén pulje som den nuværende regering opretter til internetudbygning i ”Udkanten”.

  Vi får så et nord-sydgående velanlagt sti- og kabelnet på omkring 70 km., som vil være af uvurderlig betydning for hele det langelandske samfund for omkring 4 millioner kr. pr. år.

  Kabelnettet skal som stiforløbet være kommunalt ejet i hovedstrukturen og med privatbetalte tilslutninger i ”grenene”, - som det er for bl.a. kloaknettet.

  Man skal begynde ved Humble, hvor man ved at inddrage det gamle jernbane-tracé der er kommunalejet kan anlægge de første 8 km., - dækkende bl. a. Humble by og de vigtige turist- og ferieattraktioner omkring Ristinge.

  Arbejdet skal udbydes, så det i al væsentlighed kan blive udført af lokale entreprenører, for at de fra staten og kommunen bevilligede store beløb bliver i lokalsamfundet, - samtidig med at en fast anlægsperiode på 8 år garanterer en fremtidssikring for firmaerne.

  2. Team Ung skal genoprettes i sin helhed ved ansættelse af et menneske, der skal være sikkerhedsnet under de svage, - tage hånd om og støtte de usikre, - samt være coach og mentor for de stærke. På den måde vil Langeland være et attraktivt sted for den kommende unge generation. - Med fællesskabets omsorg, tillid og rygdækning.

  Til finansiering af ovenstående vil Enhedslisten pege på følgende muligheder:

  1. Indtægts-ændring ved hævning af grundskylden med 6,4% som p.t. er på 24,570 promille af grundværdien.

   

  Grundskyld er en skat på jord - altså kun af grunden, - ikke af boligen. Skatten opkræves af kommunerne og skal være mellem 16 og 34 promille.

  Regeringen har afsat en pulje til brug for at en del kommuner kan lade skatten stige. Dén mulighed har Langeland kommune ikke anmodet om at få, - men da puljen ikke er brugt, vil der være en god mulighed for at få del i den, - bl.a. Guldborgsund Kommune har f.eks. opnået dette. Det vil bl.a. betyde, at de omkring 2 300 sommerhuse her på Langeland kommer til at betale til Langelands udvikling.

  Desværre er det sådan, at landbruget har lavet sig et loft, så de ikke kommer til at betale mere end 12.3 promille, også af deres grunde til de store stuehuse, - baseret på en jordpris som er ca. 33 % af den reelle salgs- og belåningsværdi. Dét kan kun Christiansborg gøre noget ved !

  En hævning af grundskylden med 6.4 % vil give en anlægs-finansieringsmulighed på, - eller en mulighed for at nedsætte personskatten med, - ca. 3.6 millioner kr.

  2. Budgetreduktion

  Dertil vil vi foreslå, at kommunens tilskud til Langelandsfestivalen reguleres ved nedsættelse af tilskuddet på 500. 000 kr., - en nedsættelse som i stedet kan/vil blive betalt af de, der har en direkte finansiel fordel af Langelandsfestivalen, - i.e. sommerhusudlejerne, campingpladserne og butiksejerne.

  3. Diverse budget-overflytninger i forhold til bilag 4.1 Budgetændringer 2016 - 2019.

  a. side 4. Provenuet på 1.8 millioner kr. fra et ejendomssalg skal ikke bruges til nogle uspecificerede og ikke-planlagte aktiviteter, men overføres i sin helhed til anlæg, som den nuværende kommunalbestyrelse bestemmer over, og har indsigt i ved vedtagelsen af budgettet for 2016.

  b. side 7. En uafklaret og ikke-budgetlagt samlet udgift på 18.8 millioner kr. vil rumme en række usikkerheder i form af en række besparelses- og overflytningsmuligheder, - erfaringsmæssigt i en størrelsesorden på 7 % svarende til 1.3 millioner kr.

  Sammenlagt med en usikkerhed omkring ”ældremilliarden” på forventet 1.8 millioner kr., vil det give os en godt begrundet mulighed for et øget tilskud fra Indenrigsministeriet.

  4. Budget-omformulering i forhold til bilag 6.1 Anlægsoversigt 2016 - 2019.

  En realistisk finansieringsmodel for svømmehallen er ikke på nogen måder opnået på det nuværende tidspunkt. Hverken med hensyn til lånemulighederne eller til de eventuelle fondstildelinger, er der p.t. tal på bordet som berettiger til en så fastlåst budgetvedtagelsessum.

  Her specielt set i forhold til Indenrigsministeriets Kvalitetsfond og til den nu ansatte fundraisers tilbagemeldinger.

  Vi foreslår derfor, at anlægsmidlerne under Kultur og Fritid vedtages med en tilføjelse således, at anlægsrammen kommer til at rumme en mulighed for finansiering af det foreslåede sti- og fibernetforløb i 2016 og 2017.

   

  Lovgivning, procedure m.v.
  Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal foretages senest den 15. oktober og afholdes den 8. oktober.2015.

   

  I henhold til vedtaget budgetprocedure for budget 2016 drøfter Økonomiudvalget på sit møde den 5. oktober 2015 eventuelle ændringsforslag og høringssvar i forhold til budgettet ved 1. behandlingen på Kommunalbestyrelsens møde den 14. september 2015.

   

  Der stemmes ikke om det samlede budgetforslag, men om ændringsforslag til budgettet som det forelå ved 1. behandlingen. Når afstemningen om ændringsforslagene er afsluttet, er budgettet vedtaget.

   

  For budgettet som det forelå ved 1. behandlingen henvises der til bilagene på kommunalbestyrelsens møde den 14. september 2015.

  Indstilling

  Direktionen indstiller:

  1. at der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 1.783,07 mio. kr.
  2. at kommuneskatteprocenten fastsættes uændret til 27,8
  3. at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 24,57 (uændret 7,2 for produktionsejendomme)
  4. at dækningsafgiften af grundværdien / forskelsværdien vedrørende statens og regionernes ejendomme, som er fritaget for grundskyld, fastsættes uændret til 12,285 / 5 promille
  5. at de 6 administrative - tekniske ændringer siden 1. behandlingen drøftes og fremsendes til 2. behandling
  6. at der efterfølgende kan korrigeres for budgetneutrale omplaceringer m.v. mellem udvalgene bl.a. som følge af konteringsændringer.
  7. at indkomne ændringsforslag drøftes
  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2015

  Indstillingen blev godkendt således, at Økonomiudvalget fremsender 6 ændringsforslag til budgetforslag 2016.

  Socialdemokraterne fastholder forbeholdet overfor svømmehallen.

  Afbud under hele mødet:

  René Larsen

  Lisa Pihl Jensen deltog som stedfortræder

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 08-10-2015

  De administrative tekniske forslag blev godkendt.

   

  Forslag fra Venstre vedrørende kr. 500.000 til markedsføring blev af et flertal godkendt.

  Socialdemokraterne og Enhedslisten tager forbehold overfor finansieringen vedrørende overhead på asylområdet. Såfremt der er overskud på driftsmidlerne på budget 2015, er Socialdemokraterne og Enhedslisten positive overfor forslaget.

   

  Forslag fra Enhedslisten blev sat til afstemning:

   

  For samtlige forslag stemte 2 (Enhedslisten)

  Imod samtlige forslag stemte 13 (øvrige)

   

  Herefter blev budget 2016 godkendt.

  Afbud under hele mødet:

  René Larsen

  Joan Kate Pedersen deltog som stedfortræder