Langeland Kommune

Dagsordner og Referater

Økonomiudvalget

Oversigt for år:
2019

Referat fra ekstraordinært møde

Mandag den 10-08-2015
 • 174.
  Budgetforslag for 2016 pr. 10.08.2015
  Sagsnr:
  15/2
  Sagsfremstilling

  Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2016-2019 udmeldes på Økonomiudvalgets møde den 10.08.2015. Der er desuden i budgetproceduren fastlagt overordnede regler for, at uundgåelige ændringer indarbejdes i dette basisbudget. Der henvises i øvrigt til budgetproceduren.

   

  Budgetforslaget indeholder kun budgettal for 2016 i forhold til det overordnede resultat. Dette skyldes, at udmeldinger og prognoser fra KL vedr. overslagsårene er forsinket på grund af det afholdte folketingsvalg og dermed også de senere økonomiforhandlinger med kommunerne. Budget for overslagsårene 2017 – 2019 vil foreligge til 1. behandlingen i Økonomiudvalget den 07.09.2015.

   

  Overordnet set viser det udarbejdede basisbudget for 2016 følgende:

   

   

   

   

  Budget 2016

   

  Budget 2017-2019 i 2016-priser

   

   

   

   

   

   

  Mio. kr. (minus = indtægter/overskud)

  Budget-overslagsår 2016

  Budget- forslag 2016 

  Budget-overslag 2017

  Budget-overslag 2018

  Budget-overslag 2019

   

   

  09.10.2014

  10.08.2015

  På vej

  På vej

  På vej

   

   

   

   

   

   

   

   

  Skatter

   

  -558,2

  -552,1

   

   

   

  Tilskud og udligning

   

  -351,7

  -382,4

   

   

   

  Driftsudgifter

   

  908,4

  919,9

   

   

   

  Renter

   

  8,1

  7,1

   

   

   

  Resultat af ordinær drift

   

  6,5

  -7,5

  0,0

  0,0

  0,0

  Anlæg

   

  14,7

  36,4

   

   

  Resultat skattefinansieret område

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  Finansiering:

   

   

   

   

  Afdrag på lån

   

  13,2

  13,6

   

   

  Lånoptagelse

   

  0,0

  -18,6

   

   

  Øvrige balanceforskydninger

  1,1

  1,1

   

   

  Ændring af likvide aktiver

  35,6

  24,9

  0,0

  0,0

  0,0

     

  Budgetoplægget tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2015-2018 og følgende ændringer:

   

  • Statsgarantien for 2016 herunder skatter, tilskud og udligning
  • KL’s skøn for pris- og lønfremskrivninger
  • Politiske beslutninger (tillægsbevillinger m.v.)
  • Konjunktur, demografi, mængder og takster
  • Lovændringer
  • Uhensigtsmæssig budgetlægning eller fejl fra tidligere budgetlægning
  • Omplaceringer

   

  I forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2015-2018 blev der budgetteret med et likviditetstræk af kommunens kassebeholdning på 35,6 mio. kr. i 2016. Med de på nuværende tidspunkt kendte ændringer i budgetforudsætningerne, forventes der i 2016 et træk på kassebeholdningen på 24,9 mio. kr.

   

  Budgetforslaget indeholder herudover budgettilpasning af tilskud og skatter, jf. de seneste udmeldinger om statsgaranti fra Social- og Indenrigsministeriet og foreliggende prognoser.

   

  Ansøgning om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune er fremsendt til Social- og Indenrigsministeriet. Der forventes at foreligge et svar fra ministeriet inden 1. behandlingen af budget 2016. I budgetforslaget er der indregnet et samlet særtilskud i alle årene på 40,0 mio. kr. svarende til forudsætningen i overslagsår 2016 og det samlede særtilskud i 2015.

   

  Basisbudgettet for 2016 indeholder kommunens årlige driftsreduktion på 16,7 mio. kr. til imødegåelse af demografi, effektivisering m.v. Herudover er der indregnet en besparelse på 8,2 mio. kr. vedr. det specialiserede socialområde og en reduktion på 3,0 mio. kr. vedr. den samlede konsekvens af regnskab 2014 og forventet regnskab 2015. De samlede budgetlagte besparelser for 2016 udgør ca. 28 mio. kr.

   

  Langeland overholder ud fra nuværende forudsætninger betingelsen om, at der skal være overskud på den løbende drift, idet det ordinære resultat udgør et overskud på 7,5 mio. kr. Der er dog flere forhold der bevirker, at denne beregning skal tages med et vist forbehold.

   

  Særligt konsekvenserne af refusionsomlægningen fra 2016 er meget usikre på nuværende tidspunkt.

  Indstilling

  Direktionen indstiller:

  • at Økonomiudvalget drøfter budgetforslag for 2016
  • at den udarbejdede investeringsoversigt drøftes
  • at Økonomiudvalget tager stilling til, om budgetforslaget skal drøftes i fagudvalgene på møderne i august 2015
  Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2015

  Budgetforslaget blev gennemgået og drøftet.

  Det samlede budgetforslag med særligt fokus på anlægsbudgettet vil blive behandlet på Økonomiudvalgets september møde, hvor det endelige budgetforslag skal fremlægges.

   

  Det forudsættes, at Langeland Kommune har modtaget besked om ansøgning om særtilskud og ansøgning om dispensation til optagelse af lån ultimo august måned 2015.

  Afbud under hele mødet:

  Elisa Hansen

  Kim Welcher deltog som stedfortræder