Langeland Kommune

Dagsordner og Referater

Økonomiudvalget

Oversigt for år:
2019

Referat

Mandag den 07-09-2015
 • 177.
  1. behandling af budgetforslag 2016 og overslagsår
  Sagsnr:
  15/3
  Sagsfremstilling

  Udarbejdelsen af budgetforslaget for 2016 samt overslagsårene tager udgangspunkt i basisbudgettet for 2016 – 2019, som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 10. august 2015.

   

  Kommunalbestyrelsen har afholdt budgetseminar den 31. august 2015, hvor de overordnede rammer for budgetlægningen blev gennemgået og drøftet.

   

  Budgetforslag 2016 – 2019:

  Budgetforslaget indeholder det vedtagne budget 2015 - 2018, skønnede pris- og lønfremskrivninger, den vedtagne budgetreduktion på 16 mio. kr., den vedtagne budgetreduktion på det specialiserede socialområde og de på nuværende tidspunkt kendte administrative budgetændringer til budget 2016 - 2019. Den nærmere specifikation fremgår af bilag 3.1.

   

  Det samlede ordinære driftsresultat i 2016 viser et overskud på 6,2 mio. kr.

   

  I 2016 udgør anlægsbudgettet 36,4 mio. kr., afdrag på lån udgør 13,6 mio. kr., og øvrige finansforskydninger er foreløbigt beregnet til 1,1 mio. kr.

   

  Låneoptagelse er korrigeret til 4,0 mio. kr. i henhold til tilsagn om lånedispensation fra Social- og Indenrigsministeriet. Dette bevirker et samlet likviditetstræk i 2016 på 40,9 mio. kr.

   

  Langeland Kommune søgte Social- og Indenrigsministeriet om et tilskud på 64,9 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Langeland Kommune har nu modtaget 38,0 mio. kr. (mod budgetteret 40,0 mio. kr.). Finansieringen er nærmere beskrevet i bilag 2.1.

  Driftsudgifterne er efter 10.08.2015 reduceret med 0,7 mio. kr., som er nærmere beskrevet i bilag 3.1.

   

  Det samlede resultat bliver herefter følgende:

  Beløb i mio. kr.

  2016

  2017

  2018

  2019

  Indtægter i alt

  -932,5

  -938,2

  -937,6

  -937,0

  Driftsudgifter:

  Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø

  45,4

  44,7

  44,0

  43,5

  Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget

  235,2

  226,1

  216,4

  205,4

  Sundhedsudvalget

  400,8

  396,1

  390,6

  385,2

  Økonomiudvalget

  94,3

  92,1

  88,7

  85,9

  Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget

  143,6

  146,4

  149,2

  152,1

  I alt

  919,2

  905,4

  889,0

  872,1

  Renter mv.

  7,1

  7,7

  7,2

  7,3

  Resultat af ordinær drift

  -6,2

  -25,1

  -41,4

  -57,6

  Anlægsudgifter

  36,4

  24,1

  14,7

  14,7

  Afdrag på lån

  13,6

  14,0

  14,4

  14,9

  Låneoptagelse

  -4,0

  0,0

  0,0

  0,0

  Pris- og lønfremskrivning - overslagsårene

  0

  17,4

  33,6

  49,4

  Øvrige finansforskydninger

  1,1

  1,1

  1,1

  1,1

  Likviditetsforbrug (plus = underskud)

  40,9

  31,5

  22,5

  22,4

   

  Beløbene ovenfor vil efterfølgende blive korrigeret mellem politikområderne i forhold til budgetneutrale omplaceringer, ændrede konteringsregler m.v.

   

  Øvrige fakta omkring budget 2016:

  Pris- og lønfremskrivning på 1,6 % fra 2015 til 2016

  • Et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 1.783,1 mio. kr.
  • Uændret kommuneskatteprocent på 27,8
  • Uændret grundskyldspromille på 24,58 (7,2 for produktionsejendomme)
  • Budgetforslaget er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og folketal i 2016. Overslagsårene 2017-2019 baseres på data fra KL"s "tilskudsmodel".

  Budgetbemærkningerne til de enkelte udvalg er foreløbige. De endelige bemærkninger vil blive endeligt udarbejdet i forbindelse med den tekniske budgetvedtagelse, og vil fremgå af hjemmesiden efter 01.12.2015.

   

  Ændringsforslag

  Mandag den 28. september 2015 kl. 12.00 er sidste frist for aflevering af ændringsforslag fra Kommunalbestyrelsens medlemmer til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet. Økonomudvalget har mulighed for at stille ændringsforslag frem til den 05.10.2015.

  Indstilling

  Direktionen indstiller:

   • at Økonomiudvalget behandler det fremlagte budgetforslag.
   • at budgetforslaget oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.
   • at Økonomiudvalget anbefaler anlægsoversigt for budget 2016 og overslagsårene som beskrevet i bilag 6.
   • at det foreliggende takstblad godkendes.
  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2015

  Budgetforslaget anbefales og fremsendes til kommunalbestyrelsens 1. behandling.

  Knud Gether deltog ikke i behandlingen af dette punkt.