Langeland Kommune

Kredsrådet for Fyns Politi

Kredsrådet erstatter de hidtidige lokalnævn for Fyens Politi

Rådet er sammensat af politidirektøren, der er formand, og af borgmestrene for de 10 kommuner, der indgår i Fyns Politikreds (Odense – Svendborg – Nyborg – Kerteminde - Nordfyn – Middelfart – Assens – Faaborg/Midtfyn – Ærø - Langeland).

Rådet har en række lovbestemte opgaver:

 1. Kredsrådet drøfter
  - spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed
  - spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen
  - samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet
  - udarbejdelse af en lokal samarbejdsplan
 2. Kredsrådet kan afgive udtalelse om spørgsmål vedrørende politikredsens almindelige organisation og tilrettelæggelse af politiets virksomhed.
 3. Kredsrådet kan henstille til politidirektøren, at politiet for et begrænset tidsrum særlig skal lægge vægt på løsningen af bestemte opgaver med hensyn til opretholdelsen af sikkerhed, fred og orden i politikredsen.
 4. Kredsrådet skal virke for, at der gives befolkningen i politikredsen oplysning om politiets virksomhed. 

I forhold til Kredsrådet er Politidirektøren forpligtet til: 

 1. Hvert år at afgive en skriftlig redegørelse vedrørende politiets virksomhed i politikredsen i det forløbne år, herunder om det kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politi og hver kommune.
 2. Hvert år at udarbejde en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i politikredsen.
 3. At etablere et sekretariat, der har ansvaret for sekretariatsbetjeningen af rådet.

Medlem:

Navn Telefon E-mail
Tonni Hansen 2469 1290 tonhan@langelandkommune.dk

Stedfortræder:

Navn Telefon E-mail
Lisa Pihl Jensen 2324 2478 lpj@langelandkommune.dk
Sidst opdateret: 20. januar 2014