Langeland Kommune

Kandidatlister til Kommunalvalget den 21. november 2017

Kandidatlister kan indleveres fra 5. september 2017 til 19. september 2017 kl. 12 for kandidatlister der ønskes fritagelse for kravet om stillere, og fra 19. september 2017 til 3. oktober 2017 kl. 12 for øvrige kandidatlister

For at stille op til kommunalvalget skal man være opført på en kandidatliste.

Kandidatlisten skal være udfyldt på en af Økonomi- og Indenrigsministeriet udarbejdet blanket.

Blanketten kan fra mandag den 24. juli 2017 rekvireres ved henvendelse til Direktionssekretariatet, Rådhuset, Fredensvej 1, 2. sal, 5900 Rudkøbing, mail:

I Langeland Kommune skal en kandidatliste være underskrevet af mindst 25 vælgere (stillere).

Til kommunalvalget den 21. november 2017 vil det være muligt for partier, der opnåede valg ved kommunalvalget i 2013, og som fortsat er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen den 19. september 2017, at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra stillere.

På nuværende tidspunkt kan følgende partier opnå fritagelse for kravet om indsamling af underskrifter fra stillere:

 • Socialdemokratiet
 • Venstre

Frister for indlevering af kandidatlister

Kandidatlister, der ønsker fritagelse for kravet om stillere, kan fra 5. september 2017 og frem til 19. september 2017 kl. 12.00 aflevere kandidatlister til Valgbestyrelsen.

Øvrige kandidatlister kan tidligst afleveres til Valgbestyrelsen den 19. september 2017, og sidste frist for aflevering er den 3. oktober 2017 kl. 12.00.

Vær opmærksom på at fristerne er fastsat i Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg, hvorfor Langeland Kommune – uanset årsagen – ikke har mulighed for at dispensere fra disse frister.

Valgbestyrelsens afgørelse af kandidatlisten vil foreligge senest den 26. september 2017.

Hvad sker der, når kandidatlisten er afleveret?

Den, der indleverer en kandidatliste, modtager ved afleveringen kvittering for indlevering.

Efter afleveringsfristens udløb undersøger Valgbestyrelsen, om rettidigt indleverede kandidatlister er gyldige, og om kandidaterne kan godkendes.

Hvis en kandidatliste har væsentlige mangler, eller en kandidat skal slettes, vil kandidatlistens kontaktperson modtage underretning om dette.

Den 26. september 2017 er sidste frist for Valgbestyrelsens meddelelse til kandidatlisten om, hvorvidt Valgbestyrelsen fritager kandidatlisten for kravet om underskrifter fra det fornødne mindsteantal stillere.

Den 7. oktober 2017 er sidste frist for Valgbestyrelsens meddelelse til kandidatlisten om mangler ved kandidatlisten. Eventuelle mangler kan udbedres senest mandag den 9. oktober 2017 kl. 12.00.

Valgbestyrelsen kan ikke dispensere fra disse frister, og kandidatlister eller kandidater kan derfor risikere ikke at komme i betragtning til kommunalvalget, hvis kandidatlisten ikke er korrekt udfyldt, inden fristens udløb.

De gyldige kandidatlister, kandidater, liste- og valgforbund bliver snarest efter godkendelsen bekendtgjort i Borgerservice, hvor der er mulighed for at brevstemme.

Frist for tilbagekaldelse af kandidatlister samt anmeldelse/framelding af liste- og valgforbund

Mandag den 9. oktober 2017 kl. 12.00 er sidste frist for:

 • Afhjælpning af mangler ved en kandidatliste eller indlevering af ny
 • Tilbagekaldelse af kandidatlister
 • Anmeldelse af liste- eller valgforbund
 • Tilbagekaldelse af liste- eller valgforbund

  Sidst opdateret: 12. oktober 2017

  Kontakt

  Langeland Kommune
  Direktionssekretariatet
  Fredensvej 1
  5900 Rudkøbing

  Tlf.: 6351 6000

  Telefonbetjening

  gennem omstillingen 6351 6000
  mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
  og torsdag kl. 10-12 og 13-17