Langeland Kommune

Kandidatlister til Kommunalvalget den 21. november 2017

Kandidatlister kan indleveres i perioden fra den 19. september til den 3. oktober

For at stille op til et kommunalvalg skal man være opført på en kandidatliste.

En kandidatliste skal i Langeland Kommune være underskrevet af mindst 25 vælgere (stillere), og være udfyldt på en af Økonomi- og Indenrigsministeriet udarbejdet blanket. De nye blanketter forventes først at foreligge umiddelbart efter sommerferien 2017. Når den foreligger, vil den blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Til kommunalvalget den 21. november 2017 vil det være muligt for partier, der opnåede valg ved kommunalvalget i 2013, og som fortsat er repræsenteret i kommunalbestyrelsen den 19. september 2017, at søge om fritagelse for kravet om stillere.

På nuværende tidspunkt drejer det sig om følgende partier:

 • Socialdemokratiet
 • Venstre
 • Dansk Folkeparti
 • Enhedslisten – De Rød – Grønne.

Såfremt disse partier ønsker at blive fritaget for kravet om stillere, kan de fra 5. september 2017 og senest 19. september 2017 ansøge valgbestyrelsen om fritagelse for stillerkravet.

Valgbestyrelsens afgørelse vil foreligge senest den 26. september 2017.

Frist for indlevering af kandidatliste.

Kandidatlister til kommunalvalget den 21. november 2017 kan tidligst afleveres til valgbestyrelsen den 19. september 2017. Sidste frist for aflevering er den 3. oktober 2017 kl. 12.

Vær opmærksom på at de endelige frister bliver fastsat i Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg, hvorfor Langeland Kommune – uanset årsagen – ikke har mulighed for at dispensere fra disse frister.

Hvad sker der, når kandidatlisten er afleveret?

Efter udløbet af afleveringsfristen undersøger valgbestyrelsen, om rettidigt indleverede kandidatlister er gyldige, og om kandidaterne kan godkendes. Den, der indleverer en kandidatliste, modtager kvittering ved afleveringen.

Hvis en kandidatliste har væsentlige mangler, eller en kandidat skal slettes, vil kandidatlistens kontaktperson modtage underretning om dette senest den 7. oktober 2017. Mangler ved kandidatlisten kan udbedres senest mandag den 9. oktober 2017 kl. 12.00.

Valgbestyrelsen kan ikke dispensere fra disse frister, og kandidatlister eller kandidater kan derfor risikere ikke at komme i betragtning til kommunalvalget, hvis kandidatlisten ikke er korrekt udfyldt inden fristens udløb.

De gyldige kandidatlister og kandidater bliver snarest efter godkendelsen bekendtgjort i Borgerservice, hvor der er mulighed for at brevstemme.

Frist for tilbagekaldelse af kandidatlister samt anmeldelse/framelding af liste- og valgforbund.

Mandag den 9. oktober 2017 kl. 12.00 er sidste frist for:

 • tilbagekaldelse af kandidatlister.
 • anmeldelse af liste- eller valgforbund.
 • tilbagekaldelse af liste- eller valgforbund.
  Sidst opdateret: 19. april 2017

  Kontakt

  Langeland Kommune
  Direktionssekretariatet
  Fredensvej 1
  5900 Rudkøbing

  Tlf.: 6351 6000

  Telefonbetjening

  gennem omstillingen 6351 6000
  mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
  og torsdag kl. 10-12 og 13-17