Langeland Kommune

Bekendtgørelse af valget

Tirsdag den 21. november 2017 holdes valg af 15 medlemmer til Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune. Læs blandt andet, hvem der kan stemme.

Afstemningen begynder kl. 8.00 og fortsætter indtil kl. 20.00.

På afstemningsstedet på Strynø begynder afstemningen dog kl. 9.00 og fortsætter indtil kl. 20.00.

Valgret til Kommunalbestyrelsen har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i Langeland Kommune og som herudover enten:

1) har dansk indfødsret
2) er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union
3) er statsborger i Island eller Norge
4) uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen

Med virkning fra 1. juli 2016 har også personer der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6 valgret.

Med virkning fra 1. juli 2017 er valgretten afskaffet for følgende personer:

  • Udlændinge på tålt ophold
  • Udvisningsdømte udlændinge
  • Administrativt udviste udlændinge
  • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner

Valgbare

Valgbare til Kommunalbestyrelsen er enhver, der har valgret til Kommunalbestyrelsen, og som senest den 6. oktober opfylder valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen, der skal være opfyldt på valgdagen, og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget.

Kandidatlister

For at stille op til kommunalvalget skal man være opført på en kandidatliste. Kandidatlisten skal være underskrevet af mindst 25 vælgere (stillere) og højest 50 vælgere (stillere). Kandidatlister kan for valgbestyrelsen anmelde at ville indgå listeforbund og/eller valgforbund.

En kandidatliste skal indeholde oplysninger om

  1. kandidatlistens listebetegnelse
  2. kandidaterne er opstillet i en bestemt rækkefølge (partiliste), eller om de er sideordnet opstillet
  3. der ønskes fritagelse for stillerkravet
  4. listens repræsentant
  5. hver enkelt kandidats fulde navn, personnummer, statsborgerskab, stilling og bopæl og hvordan navnet ønskes anført på stemmesedlen, og i hvilken rækkefølge kandidaterne ønskes opført på stemmesedlen
  6. hver enkelt stillers navn, personnummer og bopæl – hvis der ikke ønskes fritagelse for stillerkravet

Blanketter til anmeldelse af kandidatlister og anmeldelse af listeforbund og/eller valgforbund kan rekvireres ved henvendelse til Langeland Kommune, Direktionssekretariatet, Fredensvej 1, 2. sal, 5900 Rudkøbing eller pr. mail til direktionssekretariat@langelandkommune.dk

En kandidatliste, der ved sidste kommunalbestyrelsesvalg opnåede repræsentation i kommu-nalbestyrelsen, og som tirsdagen 9 uger før valgdagen fortsat er repræsenteret i kommunalbe-styrelsen, kan anmode valgbestyrelsen om at blive fritaget for kravet om indsamling af stillerun-derskrifter. Dette skal ske samtidig med indlevering af kandidatlisten. Imødekommes anmod-ningen ikke, skal kandidatlisten opfylde de almindelige krav om stillerunderskrifter.

Kandidatlister der ønsker fritagelse for kravet om stillere, kan fra 5. september 2017 og senest 19. september 2017, kl. 12.00 aflevere kandidatlister.

Øvrige kandidatlister kan tidligst afleveres den 19. september 2017, og seneste frist for afleve-ring er den 3. oktober 2017, kl. 12.00.

Anmeldelse af listeforbund og/eller valgforbund skal ske senest den 9. oktober 2017, kl. 12.00.

Sidste frist for kandidatlistens repræsentant at tilbagekalde en kandidatliste eller et listeforbund og/eller valgforbund er den 9. oktober 2017, kl. 12.00.

I forbindelse med valget til Kommunalbestyrelsen afholdes valg af 41 medlemmer til Regionsrå-det for Region Syddanmark i overensstemmelse med regionsvalgbestyrelsens foretagne bekendtgørelse.

Samme dag er der endvidere valg til Ældrerådet. Der vil senere blive annonceret særskilt om dette valg.

Valgbestyrelsen for Langeland Kommune den 22. august 2017

Bjarne Nielsen
Formand

Sidst opdateret: 13. november 2017

Kontakt

Langeland Kommune
Direktionssekretariatet
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing

Tlf.: 6351 6000

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17