Langeland Kommune

Rammer og retningslinjer for deltidsplads i dagtilbud

Rammer og retningslinjer for deltidsplads i dagtilbud

I forbindelse med den nye Dagtilbudslov træder bestemmelse om forældres ret til deltidsplads i dagtilbud i kraft 1. januar 2019.

Kommunalbestyrelsen skal ifølge dagtilbudsloven godkende rammer og retningslinjer for kommunale deltidspladser.

Forældre, hvor en eller begge er på barsels- eller forældreorlov, har med den nye dagtilbudslov ret til en deltidsplads til ældre søskende, som går i daginstitution (frem til skolestart). Pladsen skal tilbydes i den institution, hvor barnet allerede går.

Med en deltidsplads er pasningstiden nedsat til 30 timer om ugen mod en reduceret forældrebetaling. I reduktionen af forældrebetalingen tages der højde for, at der er udgifter, som er uafhængige af den tid barnet er i dagtilbuddet.

I Langeland Kommune kan en deltidsplads benyttes mellem kl. 9 – 15. Det betyder, at barnet først kan afleveres efter kl. 9 og skal hentes inden kl. 15. Er der brug for pasning uden for dette tidsrum, skal forældrene fastholde deres fuldtidsplads.

Ansøgning om deltidsplads skal indgives til pladsanvisningen senest 2 måneder før den ansøgte periodes start. Ændringer til ansøgningen skal ligeledes meddeles senest 2 måneder før de træder i kraft. Ansøgningen skal bl.a. indeholde den ønskede periode for deltidspladsen samt dokumentation for at en af forældrene er på barsel i perioden. Som dokumentation skal der altid fremsendes kopi af vandrejournal med terminsdato eller fødselsattest. Er der indgået aftale om barsel med arbejdsgiver eller jobcenter, skal kopi af denne ligeledes fremsendes.

Så længe, at én af forældrene er på barsel, har forældrene ret til deltidspladser til deres børn i dagtilbud. Forældrene kan derfor skiftes til at afholde barsel under den ansøgte periode med deltidsplads.

Afbrydes orloven helt, så ingen af forældrene er på barsels- eller forældreorlov, ophører retten til deltidsplads i dagtilbud. Forældrene kan dog i op til 5 uger afbryde orloven uden at miste retten til deltidsplads. Forældre, som genoptager arbejdet delvist, vil fortsat have ret til en deltidsplads, så længe der afholdes barsels- eller forældreorlov svarende til 40 % af arbejdstiden (fx 2 dage om ugen eller 16 timer på en 40 timers arbejdsuge).

Den ansøgte periode skal begynde den 1. i måneden og slutte den sidste hverdag i en måned. Det forudsættes blot, at man har barsels- eller forældreorlov en enkelt hverdag i måneden for at have ret til en deltidsplads i hele måneden.

 

Sidst opdateret: 25. oktober 2018