Langeland Kommune

Budgetlægning 2020-2023

Forløbet for budgetlægning 2020-2023 er justeret undervejs pga. en forsinket økonomiaftale, hvilket gør budgetlægnings-processen komprimereret i år. Endeligt budget 2020 forventes vedtaget den 4. november 2019.

Grundet tidspunktet for folketingsvalget den 5. juni 2019 og den efterfølgende proces med regeringsdannelse er processen omkring en økonomiaftale mellem regeringen og kommunerne forsinket. Budget 2020 og overslagsår 2021-2023 forventes dermed først endeligt godkendt mandag den 4. november 2019.

Langeland Kommune modtog den 4. juli 2019 et brev fra Social- og Indenrigsminister Astrid Krag, om at regeringen i sidste halvdel af august vil indlede økonomiforhandlinger med Kommunernes Landsforening (KL) om de økonomiske rammer for kommunerne i 2020. Astrid Krag oplyser også i brevet at regeringen tager initiativ til at ændre fristerne for udarbejdelsen af kommunernes budget for 2020 med henblik på, at budgetlægningen kan afsluttes senest den 5. november 2019 (normalt er fristen den 15. oktober).

Økonomiaftalens forsinkelse gør at Økonomiudvalget den 19. august 2019 behandlede en justeret tids- og procesplan for budgetlægningen i Langeland Kommune.

Jf. den justerede tids- og procesplan kan følgende fremhæves:

  • 1. behandling i Økonomiudvalg d. 30. september 2019
  • 1. behandling i Kommunalbestyrelsen d. 7. oktober 2019
  • 2. behandling i Økonomiudvalget d. 28. oktober 2019
  • 2. behandling i Kommunalbestyrelsen d. 4. november 2019

Det forventes at kommunens takstblad for kommunale ydelser godkendes i forbindelse med 1. behandlingen af budgetforslag 2020-2023.

Når økonomiaftale for 2020 er indgået mellem regeringen og KL (forventeligt primo september), så igangsættes den faseopdelte budgetproces i KL, der skal fordele service- og anlægsrammerne mellem kommunerne (forventeligt medio september).

Økonomiaftalen fastlægger niveauet for den samlede aktivitet i det efterfølgende budgetår og finansieringen af dette niveau. Den indeholder også aftaler og hensigtserklæringer omkring en række andre temaer med betydning for den overordnede økonomi eller økonomistyring.

Der er ingen tvivl om, at det største emne i forhandlingerne for 2020 bliver det demografiske udgiftspres på velfærds-området.

Efter ovennævnte forhandling forventes det, at Finansudvalget godkender aktstykket. Umiddelbart derefter offentliggøres beløbsstørrelser på tilskuds- og udligningstallene for alle kommuner (forventeligt medio/ultimo september). Dette ”bloktilskudsaktstykke” indeholder en beskrivelse af regeringens oplæg til lovændringer med fokus på de kommunal-økonomiske konsekvenser.

På det tidspunkt udmeldes også ansøgningsfristen for særtilskud (forventeligt ultimo september) og Social- og Indenrigsministeren svarer på ansøgninger om særtilskud (forventeligt primo/medio oktober). I 2019 modtager Langeland Kommune 36 mio. kr. i særtilskud. Det er derfor udmeldingen af særtilskud for 2020, som bliver afgørende for Langeland Kommunes økonomiske situation i 2020.

Der bliver derfor et meget forsinket og komprimeret forløb ved budgetlægningen for 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Efter budgettets 2. behandling den 4. november 2019 skal den tekniske del af budgetvedtagelsen udarbejdes af Økonomi og HR i kommunens økonomisystem samt der skal indberettes en lang række budget oplysninger til Social- og Indenrigsministeriet, SKAT, KL, Danmarks Statistik m.fl. Samtidigt færdigudarbejdes rapporten med budgettet til kommunens hjemmeside, som er offentligt tilgængelig på kommunens hjemmeside senest den 20. december 2019.

Link til den justerede tids- og procesplan for budgetlægning 2020-2023: Klik her.

 

Sidst opdateret: 23. august 2019

Kontakt:

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing

Telefon: 6351 6000
Fax: 6351 6001
CVR: 29 18 89 55 

 

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00