Langeland Kommune

Forbedring af Tudserenden er ikke VVM-pligtig

Der er ikke VVM-pligt for et projekt i Tudserenden

Langeland Kommune har modtaget et projekt om udlægning af materiale i Tudserenden på matr. nr. 7o, Pederstrup By, Longelse og matr.nr. 2a og 2s Møllegård Hdg, Longelse som en del af World Fish Migration Day.

Projektet har til formål at skabe bedre fysiske forhold for ørreder samt øvrige fisk og smådyr i vandløbet og i sin helhed have en naturforbedrende effekt på vandløbet.

Afgørelse

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt.10 f) Regulering af vandløb.

Langeland Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven), jf. Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017.

Selve screeningsskemaet kan ses ved henvendelse til Teknik- og Miljøafdelingen.

Læs afgørelsen

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse den 17. april 2018 på Langeland Kommunes hjemmeside. Dvs. klage skal seneste være indgivet den 15. maj 2018 kl. 23.59.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage via Klageportalen, som du finder via et link på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen".

Langeland Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

 

Sidst opdateret: 18. april 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17