Langeland Kommune

Udledningstilladelse, Vejlen

Projekt Regnvand til Vejlen

I forbindelse med separatkloakering af en del af Rudkøbing er der givet udledningstilladelse for regnvand fra tage og befæstede arealer til Rudkøbing Vejler.

Tilladelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1.

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnets af enhver med retlig interesse i sagens udfald og af landsdækkende foreninger og organisationer jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Klagen skal være skriftlig og skal sendes inden 4 uger efter at afgørelsen er offentligt meddelt. Det vil sige klagefristen er til og med den 3. august 2018.

Klagen skal sendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnets, via den digitale klageportal.
Se nærmere på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Sidst opdateret: 07. juli 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17