Langeland Kommune

Regulering af Tudserenden

Forbedring til gavn for dyre- og planteliv

Sportsfiskeren Langeland og Vandpleje Fyn har ønsket at gennemføre et vandløbsprojekt i Tudserenden for at markere vigtigheden af åbne vandsystemer og fri adgang for fisk gennem vandløb. Projektet er en del af World Fish Migration Day og handler på Langeland om at forbedre vandløbets fysiske forhold og skabe en større variation i vandløbet til gavn for dyre- og planteliv.

Svendborg Kommune har som en del af myndighedsarbejdet udarbejdet en dispensation efter naturbeskyttelseslovens §3. Ligeledes har Langeland Kommune vurderet, at projektet ikke er VVM–pligtigt på baggrund af en screening.

Såfremt der er spørgsmål til projektet kan vandløbsmyndigheden, Tore Bro, kontaktes på tlf. 6351 6042.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af den som afgørelsen er rettet til eller enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal være skriftlig og skal sendes inden 4 uger efter at afgørelsen er offentligt meddelt. Det vil sige, at klagefristen udløber den 15. maj 2018.

Klagen skal sendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via den digitale klageportal. Se nærmere herom på

 

Sidst opdateret: 18. april 2018

Kontakt

Langeland Kommune
Teknik og Miljø
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing 

Tlf.: 6351 6000

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00