Langeland Kommune

Lejbølle Genbrugsplads, Lejbøllevej 9A, 5953 Tranekær

Spildevand fra genbrugsplads kan afledes til kloaksystem

Vi har givet Langeland Forsyning A/S tilladelse til afledning af spildevand til det offentlige kloaksystem fra Lejbølle Genbrugsplads, Lejbøllevej 9A, 5953 Tranekær.

Lovgrundlaget for tilladelsen er miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, § 28, stk. 3 samt § 13 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Læs

Klagevejledning

Klagefristen er 4 uger fra tirsdag den 10. juli 2018, som er den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen udløber derfor tirsdag den 7. august 2018 kl. 23.59.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage digitalt til Langeland Kommune gennem Klageportalen. Kommunen videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af

Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på Klageportalen med din Nem-ID.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Miljø- og Fødevarenævnets hjemmeside.

 

 

Sidst opdateret: 11. juli 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00