Langeland Kommune

Pumpelaget Lindelse Nor

Nydræning og pumpestation

Vi har godkendt, at der kan nydrænes og opsættes en pumpe på matr.nr. 52e og 52a, Havbølle By, Havbølle i Pumpelaget Lindelse Nor.

Projektet er fremsendt af en bredejer i Pumpelaget Lindelse Nor, som har ønsket at gennemføre projektet for at forbedre afvandingen af landbrugsjord, som har været vandlidende gennem længere tid.

Såfremt der er spørgsmål til projektet kan vandløbsmyndigheden, Tore Bro, kontaktes på tlf. 6351 6042.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter bestemmelserne i vandløbslovens kapitel 16 af den afgørelsen er rettet til eller enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagefristen er 4 uger fra den dato tilladelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for bekendtgørelsen, som er den 6. april 2018. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klagefristen for afgørelsen udløber den 7. maj 2018.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen, som du finder via et link på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen".

Langeland Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

 

Sidst opdateret: 07. april 2018

Kontakt

Langeland Kommune
Teknik og Miljø
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing 

Tlf.: 6351 6000

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00