Langeland Kommune

Lejbøllevej 9A, 5953 Tranekær. Miljøgodkendelse til genbrugsplads

Lejbølle Genbrugsplads bliver renoveret

Langeland Forsyning A/S etablerer en ny modtagelse for farligt affald og el-skrot på Lejbølle Genbrugsplads.

Kommunen har derfor meddelt en helt ny miljøgodkendelse.

Læs

Klageadgang

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

Ansøger. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Sundhedsstyrelsen. Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100. Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreativei nteresser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger efter offentliggørelsen. En klage over afgørelsen efter miljøbeskyttelsesloven skal indgives gennem Klageportalen til Langeland Kommune, Infrastruktur, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af

Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på Klageportalen med din Nem-ID.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Miljø- og Fødevarenævnets hjemmeside.

Afgørelsen er offentliggjort den 10. juli 2017 på kommunens hjemmeside, og klagefristen udløber dermed den 7. august 2017 kl. 23.59.

 

Sidst opdateret: 11. juli 2017

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17