Langeland Kommune

Tilladelse til indvinding af grundvand

for vanding af specialafgrøder

Langeland Kommune meddeler i henhold til Vandforsyningslovens § 20, grundejer af Kædebyvej 37, 5932 Humble, tilladelse til at indvinde 5.000 m3 vand pr år fra boring DGU nr. 179.244, til vanding af specialafgrøder i perioden 1. maj -1.oktober.

Indvindingen af grundvand må udelukkende ske til vanding af de ansøgte specialafgrøder på ansøgte matrikler; 5b, 6a, 7 a og 10 al, Kædeby By, Humble og 8i, 8k, 8bf og 6i, Humble By, Humble.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Eventuel klage skal indgives via Klageportalen. Link hertil findes på forsiden af www. nmkn.dk.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du også kan finde en vejledning.

Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde for det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort (20. juni 2017). Klagefristen udløber den 18. juli 2017.

Afgørelsen kan også indbringes for domstolene. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.

Sidst opdateret: 20. juni 2017

Kontakt

Langeland Kommune
Infrastruktur
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing 

Tlf.: 6351 6000