Langeland Kommune

Høring af ansøgning om kystbeskyttelse

Høringsfrist den 28. august 2019. Markvandring den 16. august kl. 16

Langeland Kommune har modtaget ansøgning fra Hou Digelag, om tilladelse til etablering af jorddige til højvandssikring, på matrikel 1b Hou Ejerlav, Hou.

Højvandssikringen ønskes udført i en kombination af et jorddige beklædt med græs og en lokal hævning af Gustav Petersensvej. Baggrunden for den valgte placering er at det ikke har været muligt for Hou Digelag at opnå tilslutning til den alternative kystnære placering. Begge løsninger er beskrevet i den vedlagte udtalelse fra kystdirektoratet, om områdets behov for højvandssikring. (vedlagt som bilag).

I forbindelse med høringen afholdes en offentlig markvandring fredag den 16 august 2019. Vi mødes for enden af Gustav Petersensvej kl. 16:00.

Langeland Kommune behandler ansøgninger om tilladelse til etablering af højvandssikring i henhold til kystbeskyttelsesloven § 3, stk. 1 (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Vi skal i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til Miljøvurderingsbekendtgørelsen (BEK nr. 121 af 04/02/2019).

Arealet hvor jorddiget ønskes placeret er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3, samt en fredning. Projektgennemførsel kræver derfor en dispensation fra frednings samt NBL § 3.

Vedlagt som bilag er udtalelse fra Naturstyrelsen som er ejer af matrikel 1b.

Hou Digelag (ansøger) har efterfølgende meddelt, at det er muligt at tilpasse projektet således at det omtalte lyngareal ikke bliver berørt af diget.

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte.

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder. 

Høringsfristen er forlænget fra fredag den 23. august 2019 til onsdag den 28. august 2019.

Hvis der er spørgsmål eller bemærkninger, er du velkommen til at kontakte Astrid Ejlersen på tlf. 63516043.

Sidst opdateret: 07. august 2019

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17