Langeland Kommune

Høring af ansøgning om kystbeskyttelse

Høringsfrist udsat til den 11. september 2019

Langeland Kommune har modtaget ansøgning fra Hou Digelag, om tilladelse til etablering af jorddige til højvandssikring, på matrikel 1b Hou Ejerlav, Hou.

Højvandssikringen ønskes udført i en kombination af et jorddige beklædt med græs og en lokal hævning af Gustav Petersensvej. Baggrunden for den valgte placering er at det ikke har været muligt for Hou Digelag at opnå tilslutning til den alternative kystnære placering. Begge løsninger er beskrevet i den vedlagte udtalelse fra kystdirektoratet, om områdets behov for højvandssikring. (vedlagt som bilag).

I forbindelse med høringen blev der afholdt en offentlig markvandring fredag den 16 august 2019.

Langeland Kommune behandler ansøgninger om tilladelse til etablering af højvandssikring i henhold til kystbeskyttelsesloven § 3, stk. 1 (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Vi skal i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til Miljøvurderingsbekendtgørelsen (BEK nr. 121 af 04/02/2019).

Arealet hvor jorddiget ønskes placeret er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3, samt en fredning. Projektgennemførsel kræver derfor en dispensation fra frednings samt NBL § 3.

Vedlagt som bilag er udtalelse fra Naturstyrelsen som er ejer af matrikel 1b.

Hou Digelag (ansøger) har efterfølgende meddelt, at det er muligt at tilpasse projektet således at det omtalte lyngareal ikke bliver berørt af diget.

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte.

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder. 

Høringsfristen er forlænget fra onsdag den 28. august 2019 til onsdag den 11. september 2019.

x

Ovenfor bilag med skematisk oversigt over digets højde og bredde i forhold til terræn. Kronens bredde 50 cm og hældningsanlæg 1:3.
Placering til vej er lavet ud fra koter fra opmåling af strækning og er ikke endelig.

Se bilag i større opløsning med skematisk oversigt over digets højde og bredde i forhold til terræn.

Hvis der er spørgsmål eller bemærkninger, er du velkommen til at kontakte Astrid Ejlersen på tlf. 6351 6043.

Sidst opdateret: 10. september 2019

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17