Langeland Kommune

Tilladelse til overvågning af grundvand

Miljøstyrelsen skal overvåge grundvandet

Langeland Kommune har givet Miljøstyrelsen tilladelse til at etablere en 25 meter dyb grundvands-overvågningsboring på vejlitra matrikel nr. 1a, Korsebølle, Tranekær.

Boringen er et led i det landsdækkende overvågningsprogram for grundvandet.

Tilladelsen er meddelt i henhold til vandforsyningsloven § 21.

Læs

VVM-screening

Miljøstyrelsen har gennemført en VVM-screening af projektet og har på baggrund heraf vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Dette betyder, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Læs

Klagevejledning

Afgørelser efter vandforsyningslovens § 21 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedmål har beskyttelse af natur og miljø, eller som varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, inden klagefristen udløber.

Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelse den 5. maj 2017. Klagefristen udløber den 2. juni 2017.

Du finder et link til Klageportalen på forsiden af

Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

 

 

Sidst opdateret: 31. maj 2017

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17