Langeland Kommune

Dispensation til terrænregulering

ved Holms mose

Langeland Kommune har fået dispensation fra Kystdirektoratet til terrænregulering, mv. i forbindelse med realisering af vådområdeprojekt indenfor strandbeskyttelseslinjen ved Holms Mose, ejendommene matr.nr. 10a, 35h og 41, Klavsebølle By, Tullebølle samt 8a, Frellesvig By, Tullebølle.

Klagevejledning

Du kan klage over Kystdirektoratets afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. naturbeskyttelseslovens § 86.

Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.(13.07.2018). Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du skal klage digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller www.virk.dk. eller via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

 

 

Sidst opdateret: 13. juli 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17