Langeland Kommune

Schnohrsvej 44, 5900 Rudkøbing. Dencam Composite A/S

Tillæg til miljøgodkendelse til produktion

Langeland Kommune har den 20. december 2017 meddelt et tillæg til miljøgodkendelsen for Dencam Composite A/S, Schnohrsvej 44, 5900 Rudkøbing, der er beliggende i Rudkøbing industriområde op til Omfartsvejen.

Virksomhedens produktion vil blive fordoblet, og yderligere 5 eksisterende produktionshaller vil blive taget i brug. Virksomheden udvider med ny biaktiviteter, herunder sandblæsning i en eksisterende sandblæsningshal.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til § 33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.

Klagefrist til og med den 18. januar 2018 kl. 23.59.

Læs

Har du spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte sagsbehandleren på tlf. nr. 63 51 60 44.

Offentliggørelse

Kommunens afgørelse bliver kun annonceret og offentliggjort digitalt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagemulighed

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af

Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen er offentliggjort den 21. december 2017 på DMA (Dansk Miljø Administration) portalen og kommunens hjemmeside, og klagefristen udløber dermed den 18. januar 2018 kl. 23.59.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen for at anlægge søgsmål er den 18. juli 2018.

 

Sidst opdateret: 22. december 2017

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17