Langeland Kommune

Krydsning af vandløbet Tangrenden

med vandledning

Langeland Kommune giver tilladelse til, efter vandløbslovens1 §47, jf. §9, stk. 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., at krydse Tangrenden med en vandledning i samme stationering som den eksisterende beliggende 162 m opstrøms for udløbet i havet mellem matr. nr. 22g, Tryggelev By, Tryggelev og vendepladsen på den private fællesvej Laxtonvej.

Klagevejledning

Ovenstående afgørelse kan i henhold til §80 i vandløbsloven1 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort. Afgørelsen vil blive annonceret på Langeland Kommunes hjemmeside den 14. september 2018. Klagefristen på denne afgørelse er således den 12. oktober 2018.

Du klager digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller www.virk.dk. eller via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Langeland Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Andre kan også klage over afgørelsen. Det betyder, at enhver der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald er klageberettiget.

Du skal betale et gebyr på 900,- kr. til Miljø- og Fødevareklagenævnet for at få behandlet klagen. Hvis du får helt eller delvist medhold, får du gebyret betalt tilbage.

Sidst opdateret: 17. september 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17