Langeland Kommune

Regulering af afløbet fra Piledybet, Ristinge

Piledybet sikres mod udtørring i sommerhalvåret

For at Piledybets værdifulde og sjældne naturtyper kan sikres, har vandløbsmyndigheden godkendt at der hvert år fra den 1. marts til den 1. oktober kan isættes et stem i vandløbet, som afvander Piledybet på matr.nr. 45as, Hesselbjerg By, Humble.

Læs

Klagefrist

Afgørelser efter vandløbslovens kapitel 16 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er fire uger og regnes fra datoen for offentliggørelse, som er den 27. november 2018.  

Fristen udløber således den 27. december 2018 kl. 23.59.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, inden klagefristen udløber.

Du opretter en klage i Klageportalen og indgang hertil sker via www.borger.dk  og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk  eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Vær opmærksom på, at du som klager bærer risikoen for, om klagen er korrekt indgivet inden klagefristens udløb. En klage anses for at være indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen for den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. ”Tilgængelig” betyder, at du som klager har godkendt klagen og betalt gebyret/bestilt en faktura i Klageportalen, så myndigheden har mulighed for at gøre sig bekendt med klagen.
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget.

Gebyr for indbringelse af klager er pr. 9. juni 2016 fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for organisationer og virksomheder.

En klage bliver afvist, hvis klagefristen ikke er overholdt, hvis klageren ikke er klageberettiget, eller hvis klagen vedrører spørgsmål, som ikke kan påklages til Klagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelser kan indbringes for domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet.

 

Sidst opdateret: 28. november 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17