Langeland Kommune

Højvandssikring i Lohals

Sikring af ejendomme i Lohals

Langeland Kommune giver tilladelse til, jf. §3 kapitel 1c (Lov nr. 720 af 08.06.2018), etablering af højvandssikring. Højvandssikringen etableres som beskrevet i ansøgningen på hhv. matr. nr. 3fz, Skiften Hou, arealet er ejet af Langeland Kommune, og på vejarealet på Nordstrandsvej umiddelbart nord for Lohals Havn.

Klagevejledning

Afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat og enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagen, samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.
 
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, inden klagefristen udløber.
Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelse.
Afgørelsen er offentliggjort den 13. november 2018.
Fristen udløber således den 11. december kl. 23.59. En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Du opretter en klage i Klageportalen og indgang hertil sker via www.borger.dk  og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk  eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Vær opmærksom på, at du som klager bærer risikoen for, om klagen er korrekt indgivet inden klagefristens udløb. En klage anses for at være indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen for den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. ”Tilgængelig” betyder, at du som klager har godkendt klagen og betalt gebyret/bestilt en faktura i Klageportalen, så myndigheden har mulighed for at gøre sig bekendt med klagen.
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget.
Gebyr for indbringelse af klager er pr. 9. juni 2016 fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for organisationer og virksomheder.
En klage bliver afvist, hvis klagefristen ikke er overholdt, hvis klageren ikke er klageberettiget, eller hvis klagen vedrører spørgsmål, som ikke kan påklages til Klagenævnet.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelser kan indbringes for domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet.

 

Sidst opdateret: 27. november 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17