Langeland Kommune

Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Miljøgodkendelse til husdyrproduktion

Svendborg Kommune har den 28. maj 2019 meddelt miljøtilladelse til et produktionsareal på i alt 5.925 m2 på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble. Der vil blive etableret tre nye kalvestalde og en fodersilo.

Læs

på Svendborg Kommunes hjemmeside.

Klagevejledning

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen udløber derfor onsdag den 26. juni 2019.

Ønsker du at klage over kommunens afgørelse, kan du gøre det digitalt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen (nyt vindue).

Sidst opdateret: 29. maj 2019