Langeland Kommune

Ormstrupvej 18, 5932 Humble

Miljøtilladelse til husdyrproduktion

Svendborg Kommune har den 10. juli 2018 meddelt miljøtilladelse til et produktionsareal på i alt 1.527 m2 på Ormstrupvej 18, 5932 Humble. Samtidig er der meddelt miljøtilladelse til, at der må bygges en ny kostald på 360 m2 og ombygges en eksisterende bygning til ny småkalvestald på 126 m2. Desuden må der bygges en ny plansilo.

Læs

på Svendborg Kommunes hjemmeside.

Klagevejledning

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen udløber derfor tirsdag den 7. august 2018.

Ønsker du at klage over kommunens afgørelse, skal klagen sendes via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, eller via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Du logger på Klageportalen med din NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Spørgsmål til sagen

Eventuelle spørgsmål til sagen kan rettes til landbrug@svendborg.dk eller til Team Landbrug på tlf. 62 23 34 44.

Sidst opdateret: 10. juli 2018