Langeland Kommune

Møllevænget 13, 5932 Humble. Udvidelse af husdyrproduktion

Udvidelse af svineproduktion godkendt af Svendborg Kommune

Svendborg Kommune har givet et tillæg til miljøgodkendelsen på husdyrbruget på Møllevænget 13, 5932 Humble.

Der er meddelt godkendelse til et dyrehold på 1.100 søer, 600 polte (32-107 kg) og 36.600 smågrise (7,2 – 32 kg), hvilket svarer til 439,9 DyreEnheder.

I tilladelsen er der givet der lov til at forlænge smågrisestalden med cirka 15 m, og at alle 3 gylletanke bibeholdes og overdækkes, i forhold til det tidligere godkendte.

Der er givet tilladelse til, at udvidelsen af ejendommen kan ske over en 5-årig periode i 2 etaper.

Samlet er det Svendborg Kommunes vurdering, at udvidelsen af husdyrproduktionen på Møllevænget 13, 5932 Humble, med de fastsatte krav i miljøgodkendelsen, kan opfylde husdyrlovens afskæringskriterier samt krav om anvendelse af Bedste Anvendelige Teknologi (BAT).

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen blev offentliggjort af Svendborg Kommune. Klagefristen udløber tirsdag den 25. april 2017.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af

Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Spørgsmål til sagen

Eventuelle spørgsmål til sagen kan rettes til lene.jultved@svendborg.dk eller til Team Landbrug, Svendborg Kommune, på tlf. 62 23 34 44.

 

 

 

 

Sidst opdateret: 04. april 2017

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17