Langeland Kommune

Gillesbjergvej 10, 5900 Rudkøbing

Foderlade kan opføres

Vi har afgjort, at en foderlade kan opføres på Gillesbjergvej 10, 5900 Rudkøbing. Foderladen kræver ikke godkendelse eller tilladelse efter husdyrbrugloven, og opførelsen kan ske i henhold til anmeldeordningens § 10.

Læs

Klagevejledning

Klagefristen er 4 uger fra onsdag den 15. august 2018, som er den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen udløber derfor onsdag den 12. september 2018 kl. 23.59.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage digitalt til Langeland Kommune gennem Klageportalen. Kommunen videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af

Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på Klageportalen med din Nem-ID.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Miljø- og Fødevarenævnets hjemmeside.

 

 

Sidst opdateret: 16. august 2018