Langeland Kommune

VVM-screening, Roløkke Renseanlæg

- renovering og ombygning

Langeland Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for renovering og ombygning af Roløkke Renseanlæg.

Formålet med projektet er, at renovere og ombygge anlægget så det fremstår som et tidsvarende anlæg, der på sigt kan modtage al spildevand fra den nordlige del af Langeland. Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 11c – renseanlæg

Afgørelse
Langeland Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven), jf. Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017.

Sagens oplysninger
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 15 i ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Bek. nr. 447 af 10/05/2017”.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 11 c) Renseanlæg og indeholder følgende:

  • Eksisterende ristehus og sandfang nedrives og der etableres en ny tidssvarende forbehandlingsbygning med rist, sandvasker og flowmåler. Nyt sandfang placeres udenfor bygning.
  • For at minimere antallet af overløb fra renseanlægget etableres der et nyt sparrebassin med en opbevaringskapacitet på 600m3.
  • Til slamafvanding opføres en ny slamafvandingsbygning med skruepresse og polymertank.
  • Det gamle slamlager nedrives og der etableres et nyt slamlager på samme sted, som det eksisterende, dog udvides bassinet, så det får et større volumen.
  • For at minimere støjgenerne fra renseanlægget etableres der et isoleret blæsehus omkring de eksisterende blæsere. Det eksisterende mandskabshus renoveres.

Selv screeningsskemaet kan se ved henvendelse til Teknik og Miljøafdelingen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Føde­va­reklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Langeland Kommunes hjemmeside. Dvs. klage skal seneste være indgivet den 17. april 2018 kl. 23.59.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage via Klageportalen, som du finder via et link på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klagepor­talen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om Klage­por­talen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen".

Langeland Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

Sidst opdateret: 27. marts 2018

Kontakt

Langeland Kommune
Teknik og Miljø
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing 

Tlf.: 6351 6000

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00