Langeland Kommune

Udledning af tag- og regnvand til Rudkøbing-Vejle - VVM

Projektet er ikke VVM-pligtigt

Langeland Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for projekt ”Regnvand til Vejlen”.

Langeland Kommune har modtaget en ansøgning fra Langeland Forsyning om tilladelse til at udlede tag- og regnvand til vådområdet Rudkøbing-Vejle, med udløb på matrikel nr. 2 fh, Rudkøbing Markjorder.

Projektet er en del af et samlet projekt om separatkloakering af en del af Rudkøbing, til aflastning af kloaksystemet.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt.10 f) Regulering af vandløb

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt.10 f) Regulering af vandløb

Langeland Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven), jf. Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017.

Selv screeningsskemaet kan se ved henvendelse til Teknik og Miljøafdelingen.

 

Klagevejledning
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Føde­va­reklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Langeland Kommunes hjemmeside. Dvs. klage skal seneste være indgivet den 29. juni 2018.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage via Klageportalen, som du finder via et link på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klagepor­talen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om Klage­por­talen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen".

Langeland Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

Sidst opdateret: 01. juni 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00