Langeland Kommune

VVM-screening, Piledybet

Vådområdeprojekt

Afgørelse om, at et projekt i Piledybet ikke er VVM-pligtigt.
Langeland Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for et projekt, hvor der etableres naturlig hydrologi i Piledybet.

Vandløbsmyndigheden ved Langeland Kommune har anmodet om udarbejdelse af en VVM-screening på baggrund af et ønske om at gennemføre et vådområdeprojekt, hvor der etbaleres mere naturlig hydrolig i Piledybet. Området er udpeget som EU-habitatområde nr. 127 Sydfynske Øhav. For at sikre den naturlige hydrolgi ønskes det, at sommervandstanden i området hæves. Projektet vil blive gennemført ved at hæve afløbskoten fra området fra ca. 0,5 m til 0,7 m. Dette vil ske ved at placere et stem i vandløbet, i skel mellem matr.nr 45as og 45 av, Hesselager By, Humble.

Projektområdet ses her nedenfor.

x

Afgørelse
Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 1f ”Anlæg af vandveje, regulering af vandløb” og 10g, ”Dæmninger og andre anlæg til opstuvning af vand”. Langeland Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven), jf. Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017.

Selv screeningsskemaet kan se ved henvendelse til Teknik og Miljøafdelingen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Føde­va­reklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Langeland Kommunes hjemmeside. Dvs. klage skal seneste være indgivet den 28. november 2018 kl. 23.59.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage via Klageportalen, som du finder via et link på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klagepor­talen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om Klage­por­talen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen".

Langeland Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

Sidst opdateret: 01. november 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00