Langeland Kommune

VVM-screening, Lejbølle Genbrugsplads

Ny miljøgodkendelse

Afgørelse om ikke-VVM-pligt vedr. ny miljøgodkendelse af genbrugsplads i Lejbølle.

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Eventuel klage skal indgives via Klageportalen. Link hertil findes på forsiden af www. nmkn.dk.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www. Virk.dk, hvor du også kan finde en vejledning.

Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde for det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen udløber den 7. juni 2017.

Afgørelsen kan også indbringes for domstolene. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.

Sidst opdateret: 10. maj 2017

Kontakt

Langeland Kommune
Infrastruktur
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing 

Tlf.: 6351 6000

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00