Langeland Kommune

VVM-screening, Gammellung og Kildemosen

- åbning af afløb

Langeland Kommune har modtaget en ansøgning om åbning af vandløbet – Afløbet fra Gammellung og Kildemosen  på en cirka 60 meter lang strækning ved Kildemosevej 3, på matrikel nr. 16q, Illebølle By, Lindelse.

x

Fig. 1. Åbne del af vandløb (blå markering) og rørlagt del (rød markering) med angivelse af påtænkt genåbning på 60 m.
                                                                                                                                                                          

Projektbeskrivelse
Formålet med projektet er at afhjælpe problemer med opstuvning af vand i Gammellung mose. Projektet vil kunne afhjælpe dette.
Der vil ske en opgravning af rør og brønd med etablering af en grøft med en bundbredde på masimalt 0,5 meter og med et skråningsanlæg 1:1. Grøften etableres i samme beliggenhed og dybde som den nuværende rørføring.
 
Langeland Kommune har vurderet, at projektet er omfattet af miljøvurderingsloven, da ”Anlæg af vandveje, regulering af vandløb” er oplistet på lovens bilag 2, 11 b. Projektet skal således som et minimum screenes efter LBK 448.

Det skal derfor igennem en screenings proces vurderes, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt) inden, det kan tillades. Screeningen skal danne grundlag for en vurdering af, om projektet på baggrund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Langeland Kommune er kompetent myndighed, idet projektet ikke er omfattet af bestemmelser i miljøvurderingslovens kapitel 6, § 17 stk. 2-7 eller kapitel 2 i myndighedsbekendtgørelsen

Afgørelse
Langeland Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at det beskrevne projekt ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet og kommunen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, dvs. der ikke er krav om miljøvurdering.
Selv screeningsskemaet kan udlevereres ved henvendelse til Teknik og Miljøafdelingen.

Klagevejledning
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Føde¬va¬reklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Langeland Kommunes hjemmeside. Dvs. klage skal seneste være indgivet 4 uger fra offenliggørelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage via Klageportalen, som du finder via et link på www.nmkn.dk.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klagepor¬talen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen".
Langeland Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

Sidst opdateret: 29. maj 2019

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00