Langeland Kommune

Etablering af omlastestation

VVM afgørelse

Langeland Forsyning A/S ønsker at etablere en sorteringshal og en fuldautomatisk omlastestation for affald og genbrugsmaterialer på Dunbjergvej 10, Rudkøbing.

x

Projektbeskrivelse
For at opfylde af den nationale ressourcestrategis målsætning om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet, er der i Langeland Kommunes affaldsplan 2014-2024 listet initiativer for nye kommunale affaldsordninger. Et af initiativerne er, at indføre henteordning for genanvendelige fraktioner. I forbindelse med indførelsen af de nye indsamlingsordninger er det af transportmæssige hensyn, ønsket af Langeland Affald A/S at etablere en omlastestation samt en koldhal på deres arealer ved Dunsbjergvej. Omlastestation indrettes til omlastning, sortering og komprimering af flere fraktioner af affald, herunder restaffald og bioaffald.   

Afgørelse
Langeland Kommune har vurderet, at projektet er omfattet af miljøvurderingslovens[1] bilag 2 pkt., da anlæg til bortskaffelses af affald er oplistet på lovens bilag 2, 11 b.  Begrebet ”bortskaffelse” omfatter også nyttiggørelse. Projektet skal således som et minimum screenes efter LBK 448.
Langeland Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven), jf. Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017.


Selv screeningsskemaet kan se ved henvendelse til Teknik og Miljøafdelingen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Føde­va­reklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på . novemberLangeland Kommunes hjemmeside. Dvs. klage skal seneste være indgivet den 19. september 2018 kl. 23.59.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage via Klageportalen, som du finder via et link på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klagepor­talen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om Klage­por­talen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen".

Langeland Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

Sidst opdateret: 22. marts 2019

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00