Langeland Kommune

Tillæg og lokalplan for Bindegarnsfabrikken.

Forslag til kommuneplantillæg 8 og lokalplan 122. Høring til den 7. januar 2016.

Kommunalbestyrelsen har den 9. november 2015 godkendt og vedtaget forslag til kommuneplantillæg 8 og lokalplan 122 – Bindegarnsfabrikken.

er i offentlig høring i 8 uger fra torsdag den 12. november 2015 til torsdag den 7. januar 2016.

Eventuelle bemærkninger til forslaget til kommuneplantillæg 8 og lokalplan 122 skal sendes til Langeland Kommune senest den 7. januar 2016.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer har Langeland Kommune screenet lokalplanen for de miljømæssige forhold inden for lokalplan området.

På baggrund af screeningen vurderes det, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Som baggrund for denne vurdering er der udarbejdet et oversigtsskema over de samlede vurderingsparametre. Skemaet udleveres ved henvendelse til kommunens afdeling for Infrastruktur.

Klagevejledning vedr. miljøvurdering

Eventuelle klager over kommunens afgørelse skal være skriftlig og sendes til  Natur- og Miljøklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Eventuelle klager skal indsende inden den 10. december 2015.

Sidst opdateret: 12. november 2015

Kontakt

Langeland Kommune
Infrastruktur
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing 

Tlf.: 6351 6000

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00