Langeland Kommune

Tranekær By, Tranekær

Endelig vedtagelse af tillæg 16 og lokalplan 125

Kommunalbestyrelsen har den 19. februar 2018 endelig vedtaget kommuneplantillæg 16 og lokalplan 125 - Tranekær By, Tranekær.

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan har været i offentlig høring i 8 uger, fra den 22. september 2017 til den 17. november 2017.

Lokalplan 125 er vedtaget med mindre ændringer i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag.

Ændringer omhandler:
Bestemmelser om enkeltstående træer er taget ud af lokalplanen. I kortbilag 11 og i registranten er Slotgade 61 ændret fra kategori 2 til kategori 3. Yderligere er der givet muligheder for opførelse af en tilbygning til Tranekær Kro, Slotsgade 74.

Klagevejledning:

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for denne offentliggørelse. Fristen udløber således den 25. april 2018 kl. 23.59.

Du opretter en klage i Klageportalen og indgang hertil sker via www.borger.dk  og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk  eller

www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Vær opmærksom på, at du som klager bærer risikoen for, om klagen er korrekt indgivet inden klagefristens udløb. En klage anses for at være indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen for den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. ”Tilgængelig” betyder, at du som klager har godkendt klagen og betalt gebyret/bestilt en faktura i Klageportalen, så myndigheden har mulighed for at gøre sig bekendt med klagen.

Planklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. Gebyr for indbringelse af klager er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for organisationer og virksomheder.

En klage bliver afvist, hvis klagefristen ikke er overholdt, hvis klageren ikke er klageberettiget, eller hvis klagen vedrører spørgsmål, som ikke kan påklages til Planklagenævnet.

Planklagenævnets afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Planklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet.

For yderligere information:

http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Sidst opdateret: 28. marts 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00