Langeland Kommune

Tullebølle

Endelig vedtagelse af tillæg 14 og ophævelse af lokalplan 1.12

Kommunalbestyrelsen har den 6. februar 2017 endelig vedtaget kommuneplantillæg 14 og ophævet lokalplan 1.12 - Tullebølle.

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan har været i offentlig høring i 8 uger, fra mandag den 19. september 2016 til mandag den 14. november 2016.

Vedtagelsen betyder, at lokalplan 1.12 ophæves.

Klagevejledning gældende pr. 1. februar 2017

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for denne offentliggørelse. Fristen udløber således den 20. marts 2017 kl. 23.59.

Du opretter en klage i Klageportalen og indgang hertil sker via www.borger.dk  og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk  eller

www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Vær opmærksom på, at du som klager bærer risikoen for, om klagen er korrekt indgivet inden klagefristens udløb. En klage anses for at være indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen for den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. ”Tilgængelig” betyder, at du som klager har godkendt klagen og betalt gebyret/bestilt en faktura i Klageportalen, så myndigheden har mulighed for at gøre sig bekendt med klagen.

Planklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. Gebyr for indbringelse af klager er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for organisationer og virksomheder.

En klage bliver afvist, hvis klagefristen ikke er overholdt, hvis klageren ikke er klageberettiget, eller hvis klagen vedrører spørgsmål, som ikke kan påklages til Planklagenævnet.

Planklagenævnets afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Planklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet.

For yderligere information:

http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet

 

Sidst opdateret: 21. februar 2017

Kontakt

Langeland Kommune
Infrastruktur
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing 

Tlf.: 6351 6000

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00