Langeland Kommune

Tillæg og lokalplan for område i Spodsbjerg.

Forslag til kommuneplantillæg 11 og lokalplan 72. Høring til den 10. marts 2016.

Kommunalbestyrelsen har den 11. januar 2016 godkendt og vedtaget forslag til kommuneplantillæg 11 og delvis ophævelse af lokalplan 72 - Område til boligformål i Spodsbjerg.

er i offentlig høring i 8 uger fra torsdag den 14. januar 2016 til torsdag den 10. marts 2016.

Eventuelle bemærkninger til forslaget og den delvise ophævelse af lokalplanen skal sendes til Langeland Kommune senest den 10. marts 2016.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer har Langeland Kommune screenet lokalplanen for de miljømæssige forhold inden for lokalplan området.

På baggrund af screeningen vurderes det, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Som baggrund for denne vurdering er der udarbejdet et oversigtsskema over de samlede vurderingsparametre. Skemaet udleveres ved henvendelse til kommunens afdeling for Infrastruktur.

Klagevejledning vedr. miljøvurdering

Eventuelle klager over kommunens afgørelse skal være skriftlig og sendes til  Natur- og Miljøklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Eventuelle klager skal indsende inden den 11. februar 2016.

Sidst opdateret: 14. januar 2016

Kontakt

Langeland Kommune
Infrastruktur
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing 

Tlf.: 6351 6000

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00