Langeland Kommune

Planstrategi 2019 - 2031

Endelig vedtagelse den 9. september 2019

Kommunalbestyrelsen har den 9. september 2019 endelig vedtaget Planstrategi 2019-2031, der beskriver de politiske visioner og strategier for kommunens fortsatte udvikling – understøttet af 5 indsatstemaer for de kommende år.  

De 5 temaer er:

  • Bosætning
  • Turisme
  • Erhverv
  • Infrastruktur
  • Kultur og fællesskab

Offentliggørelsen af Planstrategi 2019 er foretaget i henhold til bekendtgørelse af lov om planlægning, og har været høring i perioden den 16. maj 2019 til den 1. august 2019. Der er indkom 17 indsigelser eller bemærkninger til forslaget.

Indsigelser og bemærkningerne blev behandlet af kommunalbestyrelsen på mødet den 9. september 2019.

Du kan læse den endelige Planstrategi 2019 her (pdf - nyt vindue) 

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk.  Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Langeland Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Langeland Kommune. Såfremt Langeland Kommune fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her.

Klagefrist

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Opsættende virkning

En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Sidst opdateret: 04. oktober 2019

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00