Langeland Kommune

Planstrategi 2016 - 2029

Endelig vedtagelse den 7. december 2015

Kommunalbestyrelsen har den 7. december 2015 vedtaget Planstrategi 2016 - 2029 endeligt.

Planstrategien indeholder kommunalbestyrelsens politiske strategi for de kommende års udvikling.

Udviklingsfokus er sat på disse 5 temaer:

  • Erhverv
  • Turisme
  • Beskæftigelse
  • Kultur & fritid
  • Sundhed

Planstrategi 2016 - 2029 (pdf - nyt vindue)

Klagevejledning vedr. miljøvurdering

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Eventuelle klager skal indsende inden den 3. februar 2016.

Sidst opdateret: 05. januar 2016

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00