Langeland Kommune

Landzonetilladelse til vandhul ved Holmsmose

Et ca. 1.000 m2 stort vandhul kan etableres

Langeland Kommune har givet tilladelse efter planlovens § 35 til ændret arealanvendelse til etablering af et ca. 1.000 kvadratmeter stort vandhul på matrikel 10c, Klavsebølle By, Tullebølle.

I forbindelse med etablering af et vådområde i Holmsmose har ejerne af matrikel 10 c Klavsebølle by, Tullebølle ansøgt om tilladelse til etablering af et vandhul på arealet. Baggrunden er, at dele af matriklen vil blive mere vandlidende som følge af vådområdeprojektet. Oprindeligt var det hensigten at løse dette med en terrænændring, således at arealet ville blive hævet, men ejerne har ønsket at få reguleret terrænet ned i stedet, således at der bliver en sø på arealet.

Læs

Klagevejledning

Afgørelser efter planlovens § 35 kan påklages til Planklagenævnet af styrelsen og andre med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer efter planlovens § 59 stk. 2.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, inden klagefristen udløber.

Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen - den 20. september 2018 - for offentliggørelse.

Fristen udløber således d. 18. oktober 2018 kl. 23.59.

Du opretter en klage i Klageportalen og indgang hertil sker via

eller

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

 

Sidst opdateret: 21. september 2018