Langeland Kommune

Endelig vedtagelse af lokalplan 9.03.1

Lokalplan 9.03.1 - Pavillon ved Hovborglejren, Hou

Kommunalbestyrelsen har den 11. september 2017 endelig vedtaget lokalplan 9.03.1 - Pavillon ved Hovborglejren, Hou.

  •  Lokalplan 9.03.1 (pdf - nyt vindue)

Lokalplan har været i offentlig høring i 8 uger, fra torsdag den 27. april 2017 til torsdag den 22. juni 2017.

Der indkom 5 høringssvar i perioden.

Vedtagelsen betyder, at lokalplan 9.03.1 gør det muligt at opføre en ny pavillon til overnatning.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for denne offentliggørelse. Fristen udløber således den 26. oktober 2017 kl. 23.59.

Du opretter en klage i Klageportalen og indgang hertil sker via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Vær opmærksom på, at du som klager bærer risikoen for, om klagen er korrekt indgivet inden klagefristens udløb. En klage anses for at være indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen for den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. ”Tilgængelig” betyder, at du som klager har godkendt klagen og betalt gebyret/bestilt en faktura i Klageportalen, så myndigheden har mulighed for at gøre sig bekendt med klagen.

Planklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. Gebyr for indbringelse af klager er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for organisationer og virksomheder.

En klage bliver afvist, hvis klagefristen ikke er overholdt, hvis klageren ikke er klageberettiget, eller hvis klagen vedrører spørgsmål, som ikke kan påklages til Planklagenævnet.

Planklagenævnets afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Planklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet.

For yderligere information: http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Sidst opdateret: 10. april 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00