Langeland Kommune

Endelig vedtagelse af lokalplan 133

tillæg til lokalplan 63 for Strynø og Strynø Kalv

Kommunalbestyrelsen har den 12. november 2018 endelig vedtaget lokalplan 133 - tillæg til lokalplan 63 for Strynø og Strynø Kalv.

Lokalplan har været i offentlig høring i 8 uger, fra 5. juli 2018 til 30. august 2018.

Der indkom 9 høringssvar i perioden.

Vedtagelsen betyder, at lokalplan 133 gør det muligt at søge nedrivningstilladelse som det er muligt at efterkomme.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kun kan klages over spørgsmål om afgørelsens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over afgørelsens hensigtsmæssighed.

Vejledning om indsendelse af klager til Planklagenævnet kan findes på hjemmesiden: http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Hvis du ønsker at klage, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk og www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klagen skal være tilgængelig i Klageportalen inden 4 uger fra datoen for meddelelsen af afgørelsen – det vil sige senest 2. januar 2019.

Som udgangspunkt afvises en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Planklagenævnet vil opkræve et gebyr på 900 kr. for borgere og 1800 kr. for foreninger og organisationer for behandling af en klage. Planklagenævnet fastsætter en frist for indbetaling af gebyret. Betales gebyret ikke inden udløb af fristen, afvises klagen. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget. Eller Planklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret tilbagebetales, også hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i Nævnet, vil gebyret som udgangspunkt også blive betalt tilbage. Planklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget en stor del af sagsbehandlingen.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra modtagelse af Klagenævnets afgørelse.

Sidst opdateret: 04. december 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00