Langeland Kommune

Kommuneplan 2017 - 2029

endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 2. juli 2018, Kommuneplan 2017 – 2029.

Kommuneplanen revideres hver 4. år og danner det fremtidige administrationsgrundlag for arealanvendelsen i Langeland Kommune.

Forslag til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i 9 uger, hvor der indkom 20 høringssvar. Høringsvarende og forvaltningens bemærkninger til høringssvarene har været behandlet og fremgår af svarskiftet.

Kommuneplanens retsvirkning
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at virke for kommuneplanens gennemførelse og kommunens planlægning, lovadministration mv. må ikke stride mod kommuneplanen.

Ifølge planlovens § 12 stk. 2 kan Kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanen. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Klagevejledning
Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kun kan klages over spørgsmål om afgørelsens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over afgørelsens hensigtsmæssighed.
Vejledning om indsendelse af klager til Planklagenævnet kan findes på hjemmesiden: http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Hvis du ønsker at klage, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk og www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klagen skal være tilgængelig i Klageportalen inden 4 uger fra datoen for meddelelsen af afgørelsen – det vil sige senest 15. august 2018.

Som udgangspunkt afvises en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Planklagenævnet vil opkræve et gebyr på 900 kr. for borgere og 1800 kr. for foreninger og organisationer for behandling af en klage. Planklagenævnet fastsætter en frist for indbetaling af gebyret. Betales gebyret ikke inden udløb af fristen, afvises klagen. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget. Eller Planklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret tilbagebetales, også hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i Nævnet, vil gebyret som udgangspunkt også blive betalt tilbage. Planklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget en stor del af sagsbehandlingen.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra modtagelse af Klagenævnets afgørelse.

Sidst opdateret: 20. juli 2018