Langeland Kommune

Dagsordner og Referater

Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget 2010 - januar 2018

Oversigt for år:
2018

Referat

Tirsdag den 22-01-2013
 • 8.
  Ny ressourcetildelingsmodel til folkeskolen
  Sagsnr:
  13/794
  Sagsfremstilling

  Den ny skolestruktur i Langeland Kommune startede august 2010 og har nu fungeret i 2,5 år, i den forbindelse blev der udarbejdet en detaljeret ressourcetildelingsmodel.

   

  Det har været et ønske fra skolelederne, at der udarbejdes en enkel og gennemskuelig tildelingsmodel. Ligeledes er forvaltningen interesseret i, at ændringer i elevtallet får fuld gennemslag på samtlige udgifter set i sammenhæng med målene på folkeskoleområdet i udviklingsaftalen med Indenrigsministeriet.

   

  Nuværende model bygger på en tildeling af lærerressourcer efter antal klasser og elever, elevrelaterede udgifter efter antal elever, alle øvrige udgifter – bl.a. drift og vedligeholdelse af bygninger, administration og specialpædagogisk bistand reguleres ikke automatisk efter elevtallet.

   

  Forslag til ny model:

  • Anlægsbidraget vedrørende Ørstedsskolen holdes udenfor model.
  • Afregning vedrørende asylelever ligger udenfor model.
  • Nordskolen og Humble skole får et grundbeløb.
  • Der fastsættes en takst pr. elev i normalklasse, i specialklasse og praktisk specialklasse.

  Dette beløb pr. elev dækker samtlige udgifter til:

  • Undervisning jf. Styrelsesvedtægten.
  • Alle øvrige læreropgaver.
  • Specialpædagogisk bistand.
  • Elevrelaterede udgifter.
  • Administrationspersonale og –udgifter.
  • Drift af bygninger herunder rengøring og pedel, hærværkspulje Ørstedskolen.

  Grundtilskud i 2013 priser

  Nordskolen kr. 1,25 mio. kr

  Humble skole kr. 0,25 mio. kr

   

  Takst pr. elev i 2013 priser

  Normalklasseelev kr. 64.260

  Specialklasseelev kr. 140.000

  Praktisk specialklasseelev kr. 170.000

   

  Elevtallet pr. 5. september danner grundlag for det kommende års budget på normalklasseelever.

   

  Elever til specialklasser og praktisk specialklasser visiteres af visitationsudvalget pr. skoleår.

   

  Oversigt over økonomiske konsekvenser for den enkelte skole

  Forventet elevtal

  5. september 2013

  Budget 14

  2013- priser

  Budget 14

  2013-priser

  1.000 kr.

  Nuværende model

  Ny model

  Nordskolen

  6.683

  6.391

  Humble skole

  9.708

  9.760

  Ørstedskolen

  53.810

  54.050

  I alt

  70.201

  70.201

  Indstilling

  Direktionen indstiller:

  • At udvalget godkender ny ressourcetildelingsmodel fra Budgetår 2014 og at modellen sendes til høring i relevante bestyrelser og Med-udvalg
  Beslutning i Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget den 22-01-2013

  Udvalget godkender indstillingen.