Langeland Kommune

Hvilke virksomheder kan fritages for administrationsgebyr for erhvervsaffald?

Se om din virksomhed skal betale administrationsgebyr

Hvad dækker gebyret?

Selvom du ikke har tilmeldt din virksomhed til de kommunale ordninger for erhvervsaffald (f.eks. genbrugspladsen), skal du i de fleste tilfælde betale administrationsgebyr.

Administrationsgebyret i 2017 på 320 kr. dækker bl.a. udgifter til affaldsplan og regulativer, behandling af ansøgninger om fritagelse for gebyr, anvisning af erhvervsaffald, generel administration og borgerhenvendelser samt dækning af Miljøstyrelsens og Energistyrelsens udgifter til den nationale affaldsdatabase.

Fritagelse

Virksomheder kan blive fritaget for betaling af administrationsgebyr, hvis de opfylder et af nedenstående kriterier 1 - 4.

Virksomheder der automatisk er fritaget

1. Virksomheder med bestemte branchekoder og 0-1 ansatte: Bilag 8 i Affaldsbekendtgørelsen (nyt vindue).

2. Virksomheder med bestemte virksomhedsformer og 0 ansatte: Bilag 9 i Affaldsbekendtgørelsen (nyt vindue).

Virksomheder der kan søge Langeland Forsyning A/S om fritagelse (krav om dokumentation)

3. Virksomheder med omsætning eller lønsum i 2015 under 300.000 kr.

En virksomheds omsætning er virksomhedens samlede indtægter af driften (dvs. indtægter ved varesalg eller andre ydelser). For offentlige virksomheder, foreninger, ikke-momspligtige virksomheder mv. opgøres omsætningen dog som summen af lønsums- og driftsudgifter. 

Dokumentation

Dokumentationen for omsætning/lønsum under 300.000 kr. er en liste fra Skat, som Langeland Forsyning A/S er i besiddelse af.

Hvis virksomheden ikke fremgår af Skats liste, er der krav om dokumentation som f.eks. en revisorerklæring, regnskab for 2015 eller årsopgørelse for 2015. Denne dokumentation kan eftersendes pr. mail på infra@langelandkommune.dk.

Husk at skrive CVR-nr. og P-nr. på dokumentationen, så det fremgår hvilken virksomhed dokumentationen vedrører.

4. Virksomheder der ikke har en egentlig aktivitet.

Affaldsbekendtgørelsens §60 stk. 4 indebærer, at kommunen kan men ikke er forpligtet til at fritage virksomheder, som ikke har affald. I praksis vil det sige, at virksomheden kun fritages, hvis den kan dokumentere, at den ingen aktivitet har i gebyråret.

Dog er det yderst sjældent, at en virksomhed bliver fritaget med begrundelsen "intet affald". Det kan i disse tilfælde dreje sig om enkeltmandsvirksomheder, hvor ejeren er alvorligt syg og virksomheder, som på ansøgningstidspunktet har en registreret ophørsdato i CVR-registret.

Dokumentation

Dokumentation for intet affald er kopi af skærmprint fra CVR-registret med ophørsdato eller relevant lægeerklæring eller andet. Husk at skrive CVR-nr. og P-nr. på dokumentationen, så det fremgår hvilken virksomhed dokumentationen vedrører.

 

Sidst opdateret: 31. januar 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17