Langeland Kommune

Forebyggende Hjemmebesøg

Når du er fyldt 75 år får du tilbud fra kommunen om en samtale om din livssituation og eventuelle behov for hjælp. Samtalen finder sted i dit hjem.

Formål

Formålet med tilbud om hjemmebesøg er at opprioritere den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for ældre, ved at skabe tryghed og trivsel samt yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder.

Formålet er derfor også at henlede opmærksomheden på eksisterende hjælpeforanstaltninger, som vil kunne forebygge eller løse eventuelle problemer i opløbet. Hjemmebesøgene forudsættes at bidrage til at støtte de ældres evne til at sørge for sig selv, herunder at tage kontakt til løsning af praktiske opgaver samt øge de ældres muligheder for at udbygge det sociale netværk. De ældre kan således tilskyndes til bedre at udnytte egne ressourcer og til at bevare funktionsniveauet længst muligt.

Hvem kan få forebyggende hjemmebesøg:

 • Borgere fra de er fyldt 65 år til 79 år, som er i særlig risiko for sociale, psykiske eller fysisk problemer eller på anden måde er i en vanskelig livssituation. Følgende målgrupper kan tilbydes et opsøgende forebyggende hjemmebesøg:
  • Nylige enker og enkemænd
  • Enlige tilflyttere
  • Borgere, hvis ægtefælle er kommet på plejehjem
  • Borgere, der oplever ensomhed
  • Patienter, der udskrives ”uden hjælp” og vurderes at kunne have gavn af et forebyggende hjemmebesøg
  • Borgere, der modtager sporadisk hjemmehjælp, f.eks. rengøring hver 14. dag
  • Borgere med kommunikationsbarrierer pga. syns- og/eller hørenedsættelse
  • Kronisk syge

 • Alle, som ikke modtager både hjælp til rengøring og personlig pleje og/eller sygepleje i større omfang, i det år borgeren fylder 75 år. Herefter vil der først blive tilbudt et besøg igen det år borgeren fylder 80 år, hvis ikke andet er aftalt.

 • Alle som er fyldt 80 år og ikke modtager både hjælp til rengøring og personlig pleje og/eller sygepleje i større omfang, tilbydes et besøg en gang om året.

Tilbuddet omfatter ikke beboere på plejehjem og plejecentre.

Hvad er et forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg betyder, at der tilbydes besøg i eget hjem af en medarbejder, der har en sundhedsfaglig uddannelse.

De forebyggende hjemmebesøg er en dynamisk proces, som tilstræber, at der opbygges en relation, hvor den ældre borger i samspillet med forebyggeren – inden for lokalsamfundets rammer og de ældrepolitiske forudsætninger – giver mulighed for et godt og uafhængigt liv, dvs., et liv med god funktionsevne og udskydelse af eventuelle behov for hjælp.

Samtalen er fortrolig og kan omhandle borgerens dagligdag, socialt netværk, boligforhold, motion, aktiviteter, helbred og humør.

Hvordan tilbydes forebyggende hjemmebesøg

Alle , der er berettigede, modtager et brev fra kommunen, hvori der tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. Borgere der tidligere har sagt nej tak til forebyggende hjemmebesøg, men nu ønsker besøg, kan henvende sig til en ældrekonsulent angående et besøg.

Sidst opdateret: 25. oktober 2016

Forebyggende hjemmebesøg

Solsikker

Klik på billedet for at se pdf-pjecen