Langeland Kommune

Rammebestemmelser

I rammer for lokalplanlægningen fastsættes retningslinjer for indholdet af lokalplaner for de enkelte dele af kommunen, herunder anvendelse og omfang af bebyggelse, samt eventuelle bevaringsinteresser.

Indledning
Retsvirkninger
Forhold til eksisterende planlægning
Ændringer af rammebestemmelser
Nye rammebestemmelser
Lokalplanrammernes opbygning
Rækkefølgebestemmelser
Byudviklingsretninger
Hovedstruktur og lokalplaner
Grundstørrelse og bebyggelsesregulering

B - Boligområder
C - Centerområder
D - Bolig– og erhvervsområder
E - Erhvervsområder
F - Ferie– og fritidsområder
G - Grønne områder og idrætsanlæg
H - Havneområder
O - Områder til offentlige formål
V - Vindmøller

Øvrige bestemmelser:
Designpolitik
Veje, stier og friarealer
Kollektiv forsyning og tekniske anlæg
Husstandsvindmøller
Antenner
Solenergi
Tele- og antenne master
Oplag
Bevaring af kulturmiljøer
Miljøforhold
Rammebestemmelser for alle områder i det åbne land
Kystnærhedszonen
Eksisterende forhold

Oversigt over rammer for lokalplanlægning

Boligområder 

Centerområder

Bolig– og erhvervsområder 

Erhvervsområder 

Ferie– og fritidsområder 

Grønne områder og idrætsanlæg 

Havneområder 

Områder til offentlige formål

Vindmølleområder 

Bilag A - Miljøklasser

Sidst opdateret: 23. marts 2017